Kontroll över finansiell rapportering

Organisering av den interna kontrollen beträffande finansiell rapportering

Volvo har sedan länge haft internkontrollprocesser.

Volvo följer internkontrollprinciper framtagna av the Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO). COSO-principerna består av fem sammanhängande komponenter. Komponenterna är kontrollmiljö, riskvärdering, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt utvärdering/övervakning.

Sedan 2005 har Volvo haft en särskild avdelning för intern kontroll. Funktionen för intern kontroll har till syfte att ge stöd åt ledningsgrupperna inom affärsområdena, så att de löpande kan tillse god och förbättrad intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Revisionskommittén informeras om resultatet av det arbete som funktionen för intern kontroll inom Volvo bedriver rörande risker, kontrollaktiviteter och uppföljning i den finansiella rapporteringen.
Volvo har vidare en internrevisionsfunktion där en väsentlig uppgift är att oberoende verifiera att bolag i koncernen efterlever de principer och regler som återfinns i koncernens direktiv, riktlinjer och instruktioner för finansiell rapportering. Chefen för internrevisionsfunktionen rapporterar direkt till koncernchefen och till koncernens finansdirektör samt till styrelsens revisionskommitté.  

För mer information, läs under rubriken "Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen" på sidorna 106-107 i bolagsstyrningsrapporten.