Oberoendefrågor

Styrelsen i Volvo är föremål för de oberoendekrav som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vidare är revisionskommittén föremål för oberoendekrav enligt aktiebolagslagen. Nedan följer en kort redogörelse för oberoendekraven.

Oberoendekraven innebär i huvuddrag att endast en person från bolagets ledning får ingå i styrelsen, att en majoritet av de stämmovalda ledamöterna i styrelsen skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att åtminstone två av de stämmovalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också skall vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Koden uppställer dessutom krav på att en majoritet av ledamöterna i revisionskommittén skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att åtminstone en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också skall vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Av aktiebolagslagen följer att revisionskommitténs ledamöter inte får vara anställda av bolaget samt att minst en ledamot av revisionskommittén skall vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare samt ha redovisnings-och revisionskompetens.

Beträffande ersättningskommittén uppställer Koden kravet att ledamöterna i ersättningskommittén, med undantag för styrelseordföranden om denne är ledamot i ersättningskommittén, skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Mot bakgrund av ovanstående krav på styrelsens oberoende redovisade valberedningen, inför årsstämman 2016, följande uppfattning avseende de styrelseledamöter som valdes på årsstämman 2016:

Matti Alahuhta, James W. Griffith, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Håkan Samuelsson, Carl-Henric Svanberg och Lars Westerberg bedömdes samtliga vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Martin Lundstedt bedömdes, såsom verkställande direktör i AB Volvo, vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Eckhard Cordes bedömdes vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Som partner i Cevian Capital ansågs han inte oberoende därav. Eftersom Cevian Capital, inför årsstämman 2016, kontrollerade mer än 10 procent av rösterna i bolaget kunde han enligt valberedningens uppfattning inte anses vara oberoende i förhållande till en av bolagets större aktieägare.

Helena Stjernholm bedömdes vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Som koncernchef för AB Industrivärden ansågs hon inte oberoende därav. Eftersom AB Industrivärden, inför årsstämman 2016, kontrollerade mer än 10 procent av rösterna i bolaget kunde hon enligt valberedningens uppfattning inte anses vara oberoende i förhållande till en av bolagets större aktieägare.