bildtext: DME

Hög energieffektivitet – låga utsläpp

Inom Volvokoncernen anser vi att DME (dimetyleter) är ett av de effektivaste förnybara bränslena med extremt låga utsläppsnivåer.

Bränslet är en enkel kemisk förening med kort kolkedja, vilket ger mycket låga partikelutsläpp under förbränningen.

Om bränslet utvinns ur biomassa, till exempel svartlut från massaindustrin, blir DME koldioxidneutralt. Svartlut är en energirik restprodukt vid kemisk pappersmassatillverkning, vars energiinnehåll vanligen återvinns genom förbränning.

Lätt att hantera
Enligt många undersökningar är DME det mest energieffektiva förnybara bränslet, om man tar hänsyn till hela kedjan från framställningen till driften av fordonet. Framställningen av biomassa som bränsle sker genom en förgasningsteknik som ger låga energiförluster.

Jämfört med syntetisk diesel är DME en enklare kemisk produkt, vilket gör den billigare att framställa och relativt lätt att hantera och distribuera.

Smärre justeringar av dieselmotorn
En annan kostnadssänkande fördel är att DME kan användas i vanliga dieselmotorer efter några smärre justeringar. Därför kan drivlinor som anpassas till DME användas i praktiskt taget alla fordon som drivs med befintlig dieselteknik.

Ett bränsle för framtiden
Tack vare att DME ger mycket låga avgasutsläpp och är högeffektivt, kostnadseffektivt, nedbrytbart och giftfritt har det goda förutsättningar att bli framtidens bränsle.