bildtext: Nya dieselmotorer

Hundra gånger effektivare på trettio år

Trots krympande oljereserver kommer den traditionella dieselmotorn att fortsätta vara den huvudsakliga kraftkällan i tunga fordon för kommersiellt bruk under lång tid framöver.

Utsläppen av kväveoxider (NOx)
Utsläppen av kväveoxider och koldioxid motverkar varandra. Om man minskar utsläppen av kväveoxider i förbränningsprocessen, ökar bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. Så har det varit i många år, men tack vare förbättrade reningsmetoder kommer utsläppen av både kväveoxider och partiklar att kunna sänkas till hållbara nivåer.

Vi strävar även efter att få fram ännu bränsleeffektivare motorer och motorer som är anpassade till bränslen från biomassa, exempelvis syntetisk diesel, RME (rapsmetylester) och DME (dimetyleter).

HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition) är en annan lovande ny förbränningsteknik som utnyttjar fördelarna hos både bensinen och dieselmotorn.

Avgasfiltrering
Inom Volvokoncernen används två avgasfiltreringsmetoder för att minska utsläppen av kväveoxider:
  • SCR - selektiv katalysatorreduktion
  • EGR - avgasåterledning

Med SCR blandas avgaserna med en blandning av urea och vatten som kallas AdBlue. Den höga temperaturen i avgassystemet omvandlar urean till ammoniak, som i sin tur reagerar med kväveoxiderna i katalysatorn. Restprodukten blir ofarlig kvävgas och vattenånga.

Med EGR cirkuleras en del av avgaserna tillbaka till motorn, vilket sänker förbränningstemperaturen så att mängden kväveoxider därmed minskar.

Utsläppen från våra fordon kommer därmed att ha minskat med nästan 100 gånger på mindre än trettio år, det vill säga 100 nya fordon släpper ut mindre än ett gammalt.

Uppfylla strängare krav
Ett sätt att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar är att kombinera SCR- och EGR-tekniken. Volvokoncernen arbetar på den lösningen.

SCR- och EGR-tekniken kommer att uppfylla de amerikanska utsläppskraven US10 år 2010 och de europeiska kraven EURO 6 genom att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar så att de hamnar på långsiktigt hållbara nivåer.