bildtext: Miljöledning

En del av vår verksamhet

Miljöledningssystemen är våra verktyg för att åtgärda och hantera de enskilda organisationernas specifika miljöpåverkan inom Volvokoncernen.

1995 certifierades de första systemen i enlighet med EMAS, och inte långt därefter arbetade anställda inom Volvos tillverkningsenheter i en ISO-certifierad verksamhet.

ISO 14001 är en uppsättning miljöledningsstandarder som ska hjälpa företagen att minimera sin negativa påverkan på miljön och se till att de följer gällande lagar och föreskrifter.

Strategisk utmaning
Koncernens miljömål är en del av den årliga strategiska utmaning som Volvos koncernchef ger affärsområdena. Miljömålen och nödvändiga åtgärder implementeras sedan i affärsplanerna. Målen bygger på det samlade miljöprogram som fastställdes i mars 2007. Områdena i miljöprogrammet är

  • energieffektivitet
  • klimatförändringar
  • alternativa bränslen
  • kommunikation.

De områden som omfattas av målen och åtgärderna är produkter, industri-/anläggningsinfrastruktur, transportsystem samt marknad och samhälle.

Decentraliserad organisation - central koordinering
Volvokoncernen har en decentraliserad miljöorganisation, eftersom ansvaret för miljöprestandan och lagefterlevnaden i affärsverksamheten följer den övriga verksamhetens ansvar.

Men varje affärsområde och affärsenhet har en centralt placerad miljöchef som samordnar enhetens miljöstrategier.

Samordning och uppföljning av koncernens miljöstrategier sköts av avdelningen Environmental Affairs på Volvos huvudkontor. Miljörådet, som leds av en av koncernledningens ledamöter, fungerar som rådgivande organ för koncernens beslut.

Rättvisa spelregler
Volvokoncernen tycker att det är bra att världens politiker kräver att vi ska uppfylla miljökrav, eftersom vi vet att vi kan leva upp till de kraven. Men eftersom vi är en global koncern, behöver vi ha samma miljökrav över hela världen så att vi kan bidra till en bättre miljö så effektivt som möjligt.