bildtext: Miljöutveckling

Mot en hållbar rörlighet

Effektiva transporter spelar en viktig roll för utvecklingen av samhället och dess ekonomi. Kommersiella transportlösningar är på många sätt ekonomins livsnerv.

Samtidigt påverkas samhället negativt av transporterna, inte minst av utsläppen från dem.

Innovationer driver utvecklingen
Inom Volvokoncernen strävar vi ständigt efter att minska den negativa påverkan våra produkter har på miljön. Det innefattar naturligtvis att öka bränsleeffektiviteten och användningen av alternativa bränslen. Men vi lägger också ned avsevärda resurser på att utveckla alternativa drivlinor, exempelvis hybridlösningar och motorer som är optimerade för förnybara bränslen.

Värna om hela livscykeln
Och vi tänker faktiskt utifrån ett ännu vidare perspektiv. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan i alla stadier av produktcykeln - från de första ritningarna på ritbordet, under produktens hela livslängd, tills den har fyllt sitt syfte och återvinns.

Uppfylla allt strängare krav
För att uppfylla lagkraven på förbättrad luftkvalitet utvecklar Volvokoncernen ständigt ny motorteknik som minskar utsläppen, framför allt av kväveoxid och partiklar. Varje ny produkt som utvecklas ska ha mindre påverkan på miljön än den produkt den ersätter.

Koldioxidneutral tillverkning
Vi inriktar oss också på att minska påverkan från vår tillverkning genom att, exempelvis, minska energiförbrukningen. 2007 presenterade Volvo världens första koldioxidneutrala fordonsfabrik i Gent i Belgien. Vår långsiktiga ambition är att göra alla våra anläggningar koldioxidneutrala.

Ansvarsfull produktionslogistik
Vi tar hänsyn till hela leveranskedjan, och därför ställer vi miljökrav på alla våra leverantörer.

Skapar mervärde
Genom att fokusera på miljöfrågorna är vi övertygade om att vi kan skapa mervärde för kunderna, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling.