Energieffektivitet

Energieffektivitet

Detta kriterium beskriver totala "källa till hjul" (well-to-wheel) *) energianvändningen av bränsle.

Tabell
Klicka om du vill se en större bild
image text: Energy efficiency

Jämförelse
DME och metanol får högst betyg när de utvinns ur svartlut från massaindustrin. Det högre betyget för syntetisk diesel kräver också förgasning av svartlut.

Betygen för biogas, biogas + biodiesel och vätgas + biogas gäller framställning genom förgasning och anaerob rötning. Framställning av biogas genom förgasning av svartlut ingår däremot inte i sammanställningen.
Det låga betyget för etanol beror på hög energiåtgång vid odlingen och bränsleframställningen.

Om kriteriet
I det här fallet bedöms energieffektiviteten på en fallande skala efter hur stor andel av energin som når fordonets drivhjul.
För jämförelsens skull kan det noteras att den fossila dieselolja som används i dag ger en total effektivitet på cirka 35 procent. Det relativt höga värdet beror på att råoljan kan betraktas som ett "halvfabrikat", vilket gör framställningen av diesel mycket energieffektiv.

Resultaten för samma bränsle kan variera, beroende på vilken framställningsprocess som används.

*) "Källa till hjul" (well-to-wheel) innebär att alla relevanta steg av bränslekedjan har räknats in: det vill säga odlingen av råvaran (inklusive gödningsmedel), skörden av råvaran, transporterna till anläggningen där bränslet framställs, produktionen av bränslet, distributionen till tankstället och förbrukningen i fordonet.

Källa: EUCAR/CONCAWE/JRC och AB Volvo