Jämförelse av bränslen

En presentation av alternativen

De förnybara bränslen som skulle kunna användas i koncernens produkter omfattar bl a  följande alternativ. Nedan är de alternativ  vi bedömt utifrån de sju kriterierna:

Biogas
Biogas är ett gasformigt bränsle som till största delen består av kolvätet metan.
Det kan utvinnas i reningsverk, på soptippar och på andra platser där biologiskt nedbrytbart material finns. Bränslet kan även framställas genom förgasning av biomassa.

Vätgas
Vätgas framställs genom omvandling av kolväten med värme och ånga, förgasning av tunga kolväten eller biomassa eller elektrolys av vatten.
Förbränningen eller den elektrokemiska reaktionen (bränslecellen) är nästan utsläppsfri och kan användas för en rad olika ändamål. Vätgasen kan även blandas med biogas i låga koncentrationer.

Syntetisk diesel
Syntetisk diesel är en blandning av syntetiskt producerade kolväten som framställts genom förgasning av biomassa.
Den går att blanda med konventionellt dieselbränsle och är kompatibel med de Volvomotorer som finns på marknaden. Den har däremot lägre energieffektivitet än andra syntetiska gaser, och framställningen är för närvarande begränsad.
DME - dimetyleter
DME är det bränsle som ger den bästa totala energieffektiviteten av alla de alternativa bränslen som diskuteras i dag.
Det kan framställas ur både fossila och förnybara råmaterial och kan användas i dieselmotorer utan att de behöver genomgå några större justeringar.

Biodiesel
Biodiesel är ett förnybart bränsle som kan framställas ur en rad olika biologiska råmaterial, till exempel oljeväxter.
Det enklaste och snabbaste sättet att öka användningen av biodiesel och minska utsläppen av koldioxid, utan att fordonen eller motorerna behöver justeras, är att tillåta en blandning av biodiesel i konventionell dieselolja.

Metanol/etanol
Metanol och etanol är två typer av alkoholer. Metanol framställs genom förgasning av biomassa och etanol genom jäsning av socker- eller stärkelserika grödor. De går att blanda i bensin och finns redan att köpa.
Energiinnehållet i etanol är cirka 55 procent jämfört med diesel. Metanol kan framställas från många källor och användas för en rad olika ändamål, men den är även giftig och frätande. Energieffektiviteten är cirka 45 procent jämfört med diesel.

Bränslen från olika råvaror

Bild: Bränslen från olika råvarur
Klicka om du vill se en större bild

Förestring är en kemisk process där
vegetabiliska råoljor ges framför allt större stabilitet.

Jäsning är en biologisk process där sockerhaltigt material bryts ned till etanol och koldioxid. För att kunna användas som råvara måste cellulosan först sönderdelas till socker med hjälp av enzymer eller syror.

Förgasning innebär att organiskt material, till exempel biomassa, omvandlas till en syntetisk gas, en blandning av vätgas och kolmonoxid. Den syntetiska gasen används sedan för att framställa olika syntetiska bränslekomponenter.

Anaerob rötning är en biologisk process där organiskt material bryts ned, huvudsakligen till metan och koldioxid.

Obs! Framställningen beskrivs ur ett europeiskt perspektiv.