bildtext: Förnybara bränslen

Koldioxidneutrala transporter inte bara en utopi

Det finns många övertygande skäl till att ersätta användningen av fossila bränslen, inte minst eftersom de bidrar till att öka halterna av växthusgaser i atmosfären. I kombination med den begränsade tillgången kommer det växande behovet av olja dessutom att leda till allt högre priser.

Koldioxidneutrala transporter
Koldioxidneutrala fordon drivs med bränsle som framställs ur förnybara råvaror, till exempel biomassa. Fordon som drivs på förnybara bränslen tillför inget extra koldioxid till atmosfären.

Volvokoncernen var först med att utveckla sju olika demonstrationsfordon som kan drivas utan extra utsläpp av miljöfarlig koldioxid i atmosfären. I kombination med förbättringarna av energieffektiviteten och framstegen inom hybridtekniken bevisar detta att koldioxidneutrala transporter inte är någon utopi - och att Volvokoncernen står beredd att anta utmaningen.

Modifierade dieselmotorer
En viktig fördel med dieselmotorn är att den kan anpassas till en lång rad förnybara bränslen. Dieselmotorn är en av de effektivaste energiomvandlare som finns i dag.

Noggranna avvägningar
Det finns flera olika aspekter att tänka på när det gäller förnybara bränslen. Eftersom vissa förnybara bränslen kan framställas från grödor som vete och sockerbetor, finns det en risk för att vårt gemensamma intresse av att utveckla koldioxidneutrala transporter krockar med livsmedelsproduktionen. Vi anser att de knappa resurserna måste hanteras med största försiktighet och att bränsleframställningen inte får konkurrera med livsmedelsproduktionen.

En annan viktig fråga är tillgången. Även med en snabb utbyggnad av dagens produktionsresurser kommer tillgången att vara begränsad under ett antal år framöver. På kort sikt är därför den bästa och mest logiska lösningen att blanda de biobränslen som finns att tillgå med dagens fossila bränslen.

Skapa diskussioner
De sju lastbilarna presenterades för första gången under 2007. Under 2008 presenterades fordonen på många platser, bl a i USA vid Washington International Renewable Energy Conference. Syftet med att visa fordon på olika arenor var att skapa diskussioner med olika aktörer i samhället. Volvokoncernen har visat att vi har den teknik och den kunskap som krävs för att utveckla fordon för förnybara bränslen, men vi kan inte göra det ensamma. Genom aktivt samarbete med politiker, regeringar och bränsleproducenter kan vi göra koldioxidneutrala transporter till verklighet i framtiden.