bildtext: Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

I uppförandekoden beskrivs hur följande principer ska återspeglas, främjas och genomföras i Volvokoncernens riktlinjer, beslut och åtgärder:

Mänskliga rättigheter
Inom sin intressesfär stöder och respekterar Volvokoncernen skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter och säkerställer att medverkan till brott mot mänskliga rättigheter inte förekommer.

Icke-diskriminering
Volvokoncernen rekryterar och behandlar sina medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung. Koncernen uppmuntrar mångfald på alla nivåer i koncernen.

Arbetskraft
Volvokoncernen tolererar inte barnarbete eller att arbete utförs genom tvång eller hot om våld. Minimiålder för anställning är den ålder man uppnått då den obligatoriska skolgången avslutats.

Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal ska respekteras inom hela Volvokoncernen.

Arbetsmiljö
Nödvändiga förutsättningar för en säker och sund arbetsmiljö ska tillhandahållas alla medarbetare inom Volvokoncernen.

Hämta det bifogade dokumentet för utförligare information.