bildtext: En rättvis arbetsplats

En stimulerande, rättvis och säker arbetsplats

En kreativ miljö med goda utbildningsmöjligheter. En kultur med lika möjligheter. Säkra arbetsplatser och en sund balans i arbetslivet.

En lärande miljö
Bolagen inom Volvokoncernen har interna utbildningsorganisationer som hjälper medarbetarna att utveckla sin kompetens så att de kan öka sina bidrag till affärsmålen.

Samarbete med fackförbunden
Rätten att vara medlem i en fackförening och förhandla om kollektivavtal respekteras inom hela Volvokoncernen och är fastställd i uppförandekoden.

Ibland är det nödvändigt att omstrukturera delar av Volvokoncernens verksamhet. I samband med sådana eventuella omstruktureringar följer vi alltid lagarna, bestämmelserna och rutinerna i varje land.

En rättvis lönepolitik
Principerna som styr löner, förmåner och ersättningar ska vara tydliga och något som alla medarbetare känner till. Löner och förmåner bör vara individuella och differentierade och måste bygga på samma grundvalar för alla medarbetare.

Lönerna, förmånerna och ersättningarna ska bidra till bilden av Volvokoncernen som ett attraktivt bolag.

Minska sjukfrånvaron
Under senare år har vi fäst stor uppmärksamhet vid medarbetarnas hälsa och sjukfrånvaro. En minskad sjukfrånvaro kan förbättra berörda medarbetares livskvalitet och även sänka kostnaderna för Volvokoncernen.

Insatserna omfattar arbetsergonomi, hälsorisker och hur de ska förebyggas samt olika stödprogram, läkarundersökningar och hälsofrågor i samband med arbetsrelaterade resor och arbete utomlands.