Klimatförändringar

Så tycker Volvokoncernen om ämnet klimatförändringar

Problembeskrivning
Klimatförändringarna är en av de viktigaste internationella miljöfrågorna i vår tid.

Förändringarna påverkar alla delar av samhället och kan ha mycket negativ inverkan på samhällsutvecklingen, både i stan och på landsbygden, och på ekonomi och ekosystem. Samhället har beslutat sig för att tillämpa försiktighetsprincipen. Hur klimatfrågan behandlas kommer att ha stor betydelse för den globala utvecklingen.

Ökande nivåer av koldioxid i atmosfären beror framför allt på förbränningen av olja, kol och naturgas. Eftersom det framför allt är fossila bränslen som används (ca 90 procent av världens kommersiella energiförbrukning) finns det ingen enkel lösning på den här situationen. Transportsektorn svarar för cirka 25 procent av denna förbrukning, och en motsvarande mängd koldioxidutsläpp. Vägtrafiken står för cirka 15 procent. Klimatfrågan tas på yttersta allvar av transportmedelsindustrin, som lägger ut över 40 miljarder dollar om året på åtgärder för att minska utsläppen. Fordon och motorer blir allt bränslesnålare.

Påverkan på Volvokoncernen
Som en av världens största tillverkare av tunga kommersiella fordon bär Volvo ett stort ansvar för att minska sina produkters påverkan på miljön. Både vår verksamhet och våra produkter påverkar miljön. För att minska de skadliga effekterna av verksamheten har vi sedan länge genomfört omfattande miljöprogram inom alla verksamhetsområden, från produktutveckling till återvinning.

Volvokoncernens uppfattning

  • Volvo bör förbättra sina produkter ytterligare och utveckla ny teknik
  • Varje ny produkt från Volvo måste ha mindre påverkan på miljön än den produkt som den ersätter. Den bör dessutom vara bäst på marknaden.
  • Volvo bör vara ledande när det gäller låg miljöpåverkan och hög resurseffektivitet, oavsett var i världen verksamheten bedrivs.
  • Med hjälp av förebyggande miljöprogram bör Volvo hitta möjligheter att stärka både sin egen och kundernas konkurrenskraft.
  • Volvo bör fokusera på att göra produkterna bränslesnålare.
  • Volvo bör utveckla lösningar som gör att kunderna kan effektivisera sina transportsystem.
  • Klimatförändringarna och energieffektiviteten bör alltid ingå i Volvos strategiska diskussioner.


Environmental and Public Affairs