Framtidens drivmedel

Volvokoncernen om framtidens drivmedel

Problembeskrivning
Det finns starka skäl till att ersätta användningen av fossila bränslen, som olja, kol och naturgas, eftersom de bidrar till att öka nivåerna av växthusgaser i atmosfären. Klimatförändringarna är en av de viktigaste miljöfrågorna i vår tid. Andra starka skäl är den ändliga tillgången på fossila energiresurser, funktionssäkerheten och ekonomiska frågor.

Strävan att minska utsläppen av växthusgaser behandlas i både nationella och internationella strategier och program. Transportsektorn är ett uppmärksammat område. Över 97 procent av all energi som används inom transportbranschen kommer från råolja. Politiska och industriella initiativ vidtas för att diversifiera energiförsörjningen mot andra resurser än råolja, särskilt naturgas och förnybara resurser. Övergången från råoljebaserade bränslen till andra energikällor kommer att vara en långsam process.

Inom överskådlig framtid kommer konventionella dieselbränslen att dominera för kommersiella fordon, möjligen med tillsatser av syntetiska komponenter. Den växande efterfrågan på råolja kommer tillsammans med den begränsade tillgången att leda till prisökningar. Det gör de konventionella dieselbränslena mindre gångbara. Detta kommer att öka behovet av stora investeringar i bränslen från andra energikällor. I början av processen måste flera alternativ utvärderas. Ibland är de nya bränslena kraftigt subventionerade, vilket skapar konstgjorda marknader. Framtidens konkurrenskraftiga bränslen kännetecknas av hög energieffektivitet från källan till hjulet samt låga utsläpp av växthusgaser. De måste dessutom vara stabila när det gäller både tillgång och kostnader.

Påverkan på Volvokoncernen
Volvo kombinerar sin erfarenhet av traditionell teknik med nya tekniker och metoder. Volvo måste snarast möjligt ta fram kommersiellt gångbara lösningar med minimal miljöpåverkan.
 

Volvokoncernens uppfattning

 • När det gäller valet av framtidens bränslen stöder Volvo helhetssynen "från källan till hjulet" och prioriterar energieffektiviteten och låga utsläpp av växthusgaser.
 • Förnybara energiresurser är under flera årtionden framåt ett begränsat alternativ med dagens energiförbrukning. Det krävs en optimering av energianvändningen mellan transport-, värme- och elsektorerna. Detta garanterar ett effektivt utnyttjande av tillgängliga energiresurser och maximalt minskade koldioxidutsläpp.
 • Volvo strävar ständigt efter att förbättra bränsleeffektiviteten inom fordonsverksamheten, oavsett bränsle.
 • Volvo stöder en utvärdering av olika alternativa bränslen, så att beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn kan minskas.

  Volvo anser att följande alternativa bränslen är tänkbara för tyngre fordon:
  • Biodiesel (FAME/RME): Volvo stöder en femprocentig blandning i dieselbränslen. Konkurrenskraftiga kostnader till följd av skattesubventioner samt regional tillgång underlättar användningen.
  • Metan (naturgas och biogas): är ett bränslealternativ när det är regionalt tillgängligt till ett konkurrenskraftigt pris. Biogasen är nästan koldioxidneutral.
  • Förgasning av organiska sammansättningar (kol, naturgas, biomassa) med påföljande bränslesyntes är ett flexibelt sätt att producera alternativa bränslen som DME (dimetyleter) och syntetiska dieselbränslen (Fischer-Tropsch). När dessa bränslen utvinns ur biomassa, är de nästan koldioxidneutrala. DME är det mest energieffektiva bränslet av de två. Energieffektiviteten stiger ytterligare om bränslet utvinns ur svartlut, en restprodukt från massabruken.
 • Volvo föredrar DME på grund av den höga energieffektiviteten, även om dieselmotorerna och infrastrukturen måste anpassas.

Environmental and Public Affairs