Personuppgiftsbehandling

Information om vår hantering av dina personuppgifter i Volvokoncernens internetbaserade rekryteringssystem

Volvokoncernen respekterar hur du vill att dina personuppgifter som du lämnar till oss ska behandlas. I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Nedanstående information är viktig. Vi uppmanar dig därför att noggrant läsa igenom detta integritetsmeddelande. För att kunna lägga in personuppgifter i Volvokoncernens internetbaserade rekryteringssystem måste du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas.

Volvokoncernen
Volvokoncernen omfattar AB Volvo (publ.), med säte i Göteborg, Sverige, och alla dess dotterbolag runtom i världen.

Integritetslagstiftning
Alla personuppgifter som du lägger in i Volvokoncernens internetbaserade rekryteringssystem hanteras enligt bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (PuL) (1998:204) som skyddar din personliga integritet. Lagen följer Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Personuppgifter
Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som kan hänföras till dig som enskild individ.

Personuppgiftsansvarig
Även om dina personuppgifter kommer att hanteras av lokala bolag inom Volvokoncernen (och externa samarbetspartner som samarbetar med dem i rekryteringen) runtom i världen är den ytterst personuppgiftsansvarige:

AB Volvo (publ.), med säte i Göteborg, Sverige, organisationsnummer 556012-5790, genom Volvo Group HR.

Kontaktuppgifter
Privacy Policy Controller
Telefon:  +46 31 660000
E-post: vro.admin@volvo.com

Var vänlig notera att ovan kontaktinformation finns till för frågor angående vår hantering av personuppgifter. Observera att vi inte tar emot jobbansökningar denna väg. Sådan e-mejl/post kommer ej besvaras via denna adress, var vänlig och gå istället till lediga tjänster.

Behandling av personuppgifter
Du kan lägga in dina personuppgifter i Volvokoncernens internetbaserade rekryteringssystem i följande syften:

1. Skapa en användarprofil
2. Prenumerera på information om nya lediga tjänster inom Volvokoncernen
3. Söka en specifik ledig tjänst som annonserats ut av ett bolag inom Volvokoncernen
4. Spara intresanta tjänster till en jobbmapp för att lätt kunna hitta tillbaka
5.Spara din ansökan ifall du inte hinner slutföra den
6. Hitta annonser till tjänster du sökt efter att de tagits ned från vår hemsida

1. Skapa en användarprofil
Du kan skapa och lagra en användarprofil i systemet så att din ansökan går snabbare. Profilen kan hanteras endast av den som skapat den. Den som skapat profilen ansvarar för alla uppdateringar, ändringar eller raderingar av den. Volvokoncernen förbehåller sig rätten att efter eget godtycke radera användarkonton.

2. Prenumerera på information om nya lediga tjänster inom Volvokoncernen
Din prenumeration på e-postmeddelanden om nya lediga tjänster hanteras av Volvokoncernen för att fullgöra din begäran och aktiviteter i anslutning till detta. Din prenumeration gäller tills du begär att den ska upphöra. Du kan när som helst välja att säga upp din prenumeration. Om du gör det raderas din prenumeration från Volvokoncernens prenumerationsdatabas. Volvokoncernen förbehåller sig rätten att radera prenumerationer tidigare om Volvokoncernen anser att så är lämpligt. Volvokoncernen förbehåller sig rätten att efter eget godtycke radera prenumerationer.

3. Söka en specifik ledig tjänst
Den ansökan som du lägger in hanteras av det bolag inom Volvokoncernen som har annonserat ut den lediga tjänsten, av andra bolag inom Volvokoncernen samt av externa samarbetspartner som samarbetar med Volvokoncernen i rekryteringen. Ansökan till den utannonserade lediga tjänsten hanteras av Volvokoncernen i syfte att hitta sökande till tjänsten och slutligen anställa någon samt för aktiviteter i anslutning till denna process. Vi behåller din ansökan så länge det är nödvändigt för rekryteringen. I vissa länder måste vi för att uppfylla den lokala lagstiftningen behålla en kopia av din ansökan en längre tid. Vi kommer inte att använda din ansökan för någon annan ledig tjänst inom Volvokoncernen utan att först be om och erhålla ditt samtycke till detta.

Om vi har fått ditt samtycke till att behålla ditt CV för andra lediga tjänster inom Volvokoncernen kan det vid olika tillfällen granskas på nytt när vi söker lämpliga kandidater till lediga tjänster och för aktiviteter i anslutning till detta. Vi behåller sedan ditt CV i ca 2 år efter ansökan, såvida vi inte ber om och erhåller ditt samtycke att behålla det längre än så. Du kan när som helst begära att ditt CV och uppgifter som hör till det raderas från vår databas. Om du gör det raderas ditt CV från Volvokoncernens CV-databas. Ditt CV kan vid den tidpunkten redan ha valts ut för behandling för en viss ledig tjänst. I så fall kommer Volvokoncernen att fortsätta hantera den informationen tills den inte längre behövs eller inte längre är relevant. Volvokoncernen förbehåller sig rätten att radera ett CV tidigare om Volvokoncernen anser att så är lämpligt. Eventuell begäran om att ta bort ditt CV och därtill hörande uppgifter måste ske skriftligen till administratören för Volvos internetbaserade rekrytering.

Adress:
Administratören för Volvos internetbaserade rekrytering
VBS Admit
Avd. 5042, ARHK5
405 08  Göteborg
E-post: vro.admin@volvo.com

Volvokoncernen kommer i huvudsak att behandla ditt CV med datoriserade metoder för att hitta sökande till lediga tjänster. Volvokoncernen kan inte garantera att denna behandling kommer att innebära att alla lämpliga sökande till en viss ledig tjänst identifieras. Om du vill försäkra dig om att du kommer i fråga för en utannonserad ledig tjänst bör du lägga in en ansökan till just den lediga tjänsten. Om ditt CV väljs ut och du identifieras som en tänkbar sökande till en viss ledig tjänst kommer dina personuppgifter från ditt CV att hanteras vidare enligt ovanstående villkor.

Ytterligare information
En gång om året har du rätt att granska den information om dig som vi hanterar genom att kontakta personuppgiftsansvarig enligt ovan. En sådan begäran måste ske skriftligen, vara försedd med din egenhändiga namnteckning och skickas per brev till kontaktpersonen på ovanstående adress.