EU:s energiprogram

Så tycker Volvokoncernen om EU:s energiprogram


Problembeskrivning
Europeiska kommissionen vill förbättra energitillgången i Europa och samtidigt bekämpa klimatförändringarna och göra industrin mer konkurrenskraftig. Därför har den lagt fram förslag som ska bana väg för en gemensam europeisk energipolitik.

Förslagen innebär en sänkning av koldioxidutsläppen på minst 20 procent till 2020. För att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 °C över de förindustriella nivåerna kommer kommissionen att föreslå en ökad användning av förnybara energikällor. Därutöver måste energieffektiviteten förbättras med 20 %. Detta skulle göra Europa till världens mest energieffektiva område.

Kampen mot klimatförändringarna går hand i hand med en säkrad energitillgång för hela Europa. Ett sätt att minska beroendet av externa källor är att använda hållbara energikällor. Kommissionen föreslår därför en samordnad syn på energifrågorna samt att man inför effektiva mekanismer för att snabbt ta itu med eventuella framtida energikriser genom energidelning.

I och med liberaliseringen av el- och gasmarknaderna till 2009 bör EU:s energisektor dessutom blir mer konkurrenskraftig. Kommissionen föreslår en tydligare avgränsning mellan energiproduktion och energidistribution.

EU:s mål

 • Att sänka utsläppen av växthusgaser i industriländerna med 30 procent till 2020 jämfört med 1990.
 • Ett åtagande om en minst 20-procentig sänkning av växthusgasutsläppen till 2020 jämfört med 1990.
 • 2006 års handlingsplan för energieffektivitet som går ut på att minska den primära energiförbrukningen med 20 procent till år 2020.
 • Ett bindande mål om att EU:s energikällor år 2020 utgörs av minst 20 procent förnybar energi.


Volvokoncernens uppfattning

 • Volvo stöder EU:s föreslagna ramverk om en gemensam europeisk energipolitik och en intern marknad för gas och el samt solidariteten mellan medlemsstaterna när det gäller tillgången på energi. Konkurrenskraften inom Europas industri måste dock utredas noggrant.
 • Volvo stöder målet med en minskning av växthusgaserna på 30 procent till år 2020 för industriländerna.
 • Volvo stöder åtagandet om en minskning av växthusgaserna på 20 procent till år 2020. Konkurrenskraften måste följas upp, särskilt inom den energiintensiva industrin, för att undvika att den flyttar från EU till tredje land.
 • Volvo stöder minskningen av den primära energiförbrukningen på 20 procent till år 2020.
 • Volvo stöder det bindande målet om att EU:s energikällor år 2020 utgörs av minst 20 procent förnybar energi.
 • Volvo stöder det bindande målet om att biobränslena ska utgöra 10 procent av fordonsbränslena år 2020. Om det målet ska uppnås, måste den andra generationen biobränslen utvecklas.
 • Volvo stöder att avskiljning och lagring av koldioxid (Carbon Capture and Storage, CCS) ska ingå vid alla nya fossilbränslekraftverk 2020 och att 12 storskaliga demonstratorer ska finnas 2015.
 • Volvo stöder att forskningen inriktas på energikällor med låga koldioxidhalter.


Environmental and Public Affairs