Historiska händelser för år 2012

2012

Årsstämma i AB Volvo
Vid årsstämman i AB Volvo den 4 april 2012 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie. Mer info

AB Volvo undertecknar avsiktsförklaring med Deutz AG
Den 5 april meddelades att AB Volvo hade undertecknat en icke bindande avsiktsförklaring med Deutz AG som syftar till att undersöka förutsättningarna för att förlänga bolagens långsiktiga samarbete genom en gemensam utveckling av nästa generation medeltunga motorer för anläggningsmaskinssegmentet. Mer info

Ofördelaktigt domstolsutslag i USA gällande Pentamotorer
Volvo Powertrain AB och den amerikanska miljöskyddsmyndigheten US Environmental Protection Agency, EPA, har en tvist om huruvida 8.354 Volvo Penta-motorer av årsmodell 2005 omfattas av de utsläppskrav som framgår av det avtal som ingicks mellan parterna 1999. Fredagen den 13 april 2012, beslutade en amerikansk domstol, att beordra Volvo att betala 72.006.337 dollar i böter och räntor. Beslutet kommer att överklagas. För ytterligare information se Risker och osäkerhetsfaktorer. Pressrelease

AB Volvo förvärvar aktier i Deutz AG
Den 13 juni meddelade AB Volvo att man undertecknat ett avtal som ger bolaget möjligheten att öka sitt aktieinnehav i Deutz AG från 6,7% till drygt 25% genom förvärv av sammanlagt 22.117.693 aktier från Same Deutz-Fahr Group till ett pris av 5,88 euro per aktie, totalt 130 miljoner euro. För att affären ska slutföras krävs att ett antal villkor uppfylls, bland annat godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Affären skulle innebära att AB Volvo blir den största ägaren i Deutz AG, som sedan många år är en strategisk partner inom medeltunga motorer. Pressrelease

AB Volvo säljer Volvo Aero till brittiska GKN för 6,9 miljarder kronor
Den 5 juli meddelade AB Volvo att man säljer koncernens dotterbolag Volvo Aero till den brittiska verkstadskoncernen GKN för motsvarande 6,9 miljarder kronor på skuldfri basis. Affären beräknas slutföras under det tredje kvartalet 2012. Försäljningen väntas ge upphov till en positiv påverkan på koncernens rörelseresultat under det tredje kvartalet om cirka 200 Mkr. Försäljningen förväntas minska koncernens nettoskuld med cirka 5 miljarder kronor. För ett genomförande av affären krävs godkännande av berörda myndigheter. Pressrelease

Ny Volvo-motor för Euro VI
Den 5 juli presenterade Volvo Lastvagnar en motor anpassad för miljökraven Euro VI. Utsläppen av kväveoxider sänks med 77% och partikelutsläppen halveras från redan låga nivåer. Euro VI kommer på Volvos D13-motor med 460 hk, som i dag utgör hjärtat i mer än en tredjedel av alla Volvo-lastbilar. Pressrelease

AB Volvo slutför försäljningen av Volvo Aero
Den 1 oktober 2012 slutförde AB Volvo försäljningen av Volvo Aero till den brittiska verkstadskoncernen GKN för motsvarande 6,9 miljarder kronor på skuldfri basis. Affären slutfördes efter godkännande av berörda myndigheter. 

Volvokoncernens samtliga lastbilsmodeller i USA certifierade enligt 2014 års utsläppskrav
Den 12 december 2012 meddelade Volvokoncernen att The US Environmental Protection Agency (EPA) och National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hade certifierat Volvokoncernens samtliga lastbilar i USA av varumärkena Mack och Volvo i enlighet med de föreskrifter för bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser som kommer att gälla från och med 2014.

Renault s.a.s. avyttrar hela sitt innehav i AB Volvo
Den 13 december 2012 erhöll AB Volvo en begäran om konvertering av 110.048.945 A-aktier till B-aktier. Vidare offentliggjorde AB Volvos största ägare Renault s.a.s. att bolaget hade avyttrat samtliga sina aktier i AB Volvo genom att sälja 138 604 945 A-aktier på aktiemarknaden. I samband med Renaults avyttring ökade Industrivärden sitt innehav och var vid årsskiftet största ägare med 6,5% av det utestående antalet aktier (19,5% av rösterna). Även Norges Bank Investment Management ökade sitt innehav och var vid årsskiftet näst största ägare baserat på kapital med 4,9% av det utestående antalet aktier (5,1% av rösterna).

Konsolidering av Volvokoncernens industriella verksamhet i Japan
Den 11 januari 2013, meddelade Volvokoncernen att man beslutat att genomföra ett program i Japan som syftar till att förbättra den totala effektiviteten. I maj 2013 kommer anläggningen för remanufacturing i Ota att stängas och verksamheten flyttas till Ageo, Volvokoncernens huvudort i Japan. Programmet innebär även sanering av mark, rivning av gamla byggnader samt flytt eller avveckling av föråldrad produktionsutrustning. Totalt belastades segmentet lastbilar i det fjärde kvartalet 2012 med kostnader motsvarande 280 Mkr.

Strategisk allians med kinesiska Dongfeng Motor Group
Den 26 januari 2013 meddelade AB Volvo att man tecknat ett avtal med den kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Motor Group Company Limited (DFG) om att förvärva 45% av ett nytt dotterbolag till DFG, Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV). Förvärvet kommer att inkludera huvuddelen av Dongfengs verksamhet inom tunga och medeltunga kommersiella fordon. Vid affärens slutförande kommer Volvokoncernen att bli världens största tillverkare av tunga lastbilar. För ett genomförande av affären krävs att vissa villkor uppfylls, däribland godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och myndigheter i Kina. Köpeskillingen uppgår till 5,6 miljarder RMB och ambitionen är att genomföra affären så snart som möjligt. Slutförandet beräknas ske inom cirka 12 månader från avtalets undertecknande.