Volvos koncernledning

Volvos koncernledning & styrelse

VD och koncernledning
Martin Lundstedt är verkställande direktör och koncernchef för Volvokoncernen. Koncernchefen leder koncernens löpande verksamhet genom i huvudsak två forum, koncernledningen respektive styrelserna i affärsområdena. Koncernledningens medlemmar rapporterar direkt till koncernchefen.
Volvos styrelse
Carl-Henric Svanberg är styrelseordförande.
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska också utfärda riktlinjer till koncernchefen. Utöver detta ska styrelsen se till att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.