EGR (Exhaust Gas Recirculation, avgasåterledning)En process där giftiga utsläpp av kväveoxider minimeras genom att en del av avgaserna kyls ned och leds tillbaka till sekundärluften.