NaturgasEtt bränsle som utvinns ur icke förnybara källor, råolja eller förekommer naturligt i jordskorpan. Det består i huvudsak av metan och ger i allmänhet mindre utsläpp än diesel, framför allt av kväveoxider och partiklar. Utsläppen av kolväten är däremot något högre, medan koldioxidutsläppen ligger på samma nivå.