Årsstämma i AB Volvo

Årsstämma

Årsstämma i AB Volvo skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut.

Årsstämman skall fatta beslut om resultat-räkningen och balansräkningen, koncernens resultaträkning och balansräkning, besluta om disposition av bolagets resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt fatta beslut om vissa andra frågor enligt lag eller bolagsordningen.

En aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman, förutsatt att styrelsen har fått en begäran om detta senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får utfärdas. Ärendet skall behandlas även om begäran inkommer senare än så, om ärendet kan tas upp i kallelsen.

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till årsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.

En aktieägare, som upptagits såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, kan närvara och rösta personligen vid stämman eller företrädas genom ombud. Aktieägare som vill närvara vid bolagsstämman måste meddela Volvo detta. I kallelsen till bolagsstämman framgår hur anmälan till Volvo ska göras.

Årsstämma 2016

Årsstämma i AB Volvo (publ) kommer att hållas onsdagen den 6 april 2016 i Göteborg.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, förutsatt att en begäran om det har kommit in till styrelsen senast den 17 februari 2016. Av praktiska skäl ser dock bolaget gärna att en sådan begäran avsänds så att den når bolaget senast den 10 februari 2016.

Begäran skall ställas till styrelsen men skickas till:

AB Volvo (publ)
Att: Nina Aresund
Corporate Legal
AA14200, VHK
405 08 Göteborg

Ladda ner