Bolagsordning för AB Volvo


§ 1

Bolagets firma är Aktiebolaget Volvo. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksamhet företrädesvis inom affärsområdena transportmedel, livsmedel, energi och finans (dock ej verksamhet som stadgas i lagarna om bankrörelse och kreditmarknadsbolag), förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet.

§ 3
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.

§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra minst Ettusenåttahundramiljoner (1.800.000.000) kronor och högst Sjutusentvåhundramiljoner (7.200.000.000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1.000.000.000 och högst 4.000.000.000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget.

Vid röstning på bolagsstämma medför aktie av serie A en röst och aktie av serie B en tiondels röst. Aktie av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

På begäran av en aktieägare ska aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

§ 5
Förutom ledamöter och suppleanter utsedda i särskild ordning, skall bolagets styrelse bestå av lägst sex och högst tolv ledamöter med högst lika många suppleanter.

§ 6
Bolaget skall som revisorer utse lägst två och högst tre revisorer samt lägst två och högst tre revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

 

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

§ 7
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.

§ 8
Bolagsstämma skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande, nämligen Göteborg, Malmö eller Stockholm.

Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget före kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Då bolaget är avstämningsbolag, tillkommer rätten att deltaga i bolagsstämma den som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken, som avses i 7 kap., 28 §, 3 st. aktiebolagslagen och som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman.

§ 9
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till och med 31 december.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Justering av röstlängden.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justeringsmän.

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som skall väljas av stämman.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.

12. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.

13. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 10
Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

2013-04-04

Ladda ner