Allmänt


För att skapa en balanserad maktdelning sker styrning och kontroll av Volvokoncernen via ett antal organ.

årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt med avseende på bland annat sammansättningen av Volvos styrelse och valet av externa revisorer. En valberedning föreslår kandidater till styrelse-ledamöter, styrelseordförande och externa revisorer.

Styrelsen ansvarar för koncernens långsiktiga utveckling och strategi samt för att fortlöpande kontrollera och utvärdera bolagets verksamhet. Styrelsen utser vidare verkställande direktör i AB Volvo, tillika koncernchef. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis av dess revisionskommitté och dess ersättningskommitté. Styrelsen förser även koncernchefen med riktlinjer för koncernens löpande verksamhet.

Koncernchefen leder koncernens löpande verksamhet genom i huvudsak koncernledningen respektive ledningsgrupperna för affärsområdena.

Koncernledningen består av de personer som rapporterar direkt till koncernchefen. Koncernledningen består av cheferna för de tre lastbilsdivisionerna, chefen för affärsområden, ekonomi- och finanschefen samt av cheferna för stabsfunktionerna. Koncernledningen har 12 medlemmar, koncernchefen medräknad.

Ladda ner