Revisorer

Extern revision

Volvos revisorer v?ljs av ?rsst?mman f?r en?period?av?fyra ?r. Nuvarande revisorer ?r det?registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ("PwC"), som omvaldes p? ?rsst?mman 2014 f?r en period om?fyra ?r.?Tv? del?gare i PwC, auktoriserade revisorerna?Peter?Clemedtson och?Johan Rippe, ansvarar f?r revisionen av Volvo.?Peter?Clemedtson ?r?huvudansvarig revisor.

De externa revisorerna diskuterar den externa revisionsplanen och hantering av risker med revisionskommitt?n. Revisorerna genomf?r en ?versiktlig granskning av halv?rsrapporten samt granskar ?rsredovisningen. Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning av

?rsredovisningen till aktie?garna genom revisionsber?ttelsen, som de framl?gger f?r ?rsst?mman. D?rtill avger revisorerna detaljerade redog?relser ?ver utf?rda granskningar inf?r revisionskommitt?n tv? g?nger om ?ret samt till styrelsen i dess helhet en g?ng om ?ret.

N?r PwC anlitas f?r att tillhandah?lla andra tj?nster ?n den ordinarie revisionen, sker det i enlighet med de av revisionskommitt?n beslutade reglerna f?r godk?nnande i f?rv?g av tj?nsternas art och omfattning samt ers?ttning f?r dessa.

N?rmare upplysningar om revisorsarvoden finns i?Not?28 i?koncernens noter.

Ladda ner