Revisorer

Extern revision

Volvos revisorer väljs av årsstämman för en period av fyra år. Nuvarande revisorer är det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ("PwC"), som omvaldes på årsstämman 2014 för en period om fyra år. Två delägare i PwC, auktoriserade revisorerna Peter Clemedtson och Johan Rippe, ansvarar för revisionen av Volvo. Peter Clemedtson är huvudansvarig revisor.

De externa revisorerna diskuterar den externa revisionsplanen och hantering av risker med revisionskommittén. Revisorerna genomför en översiktlig granskning av halvårsrapporten samt granskar årsredovisningen. Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning av

årsredovisningen till aktieägarna genom revisionsberättelsen, som de framlägger för årsstämman. Därtill avger revisorerna detaljerade redogörelser över utförda granskningar inför revisionskommittén två gånger om året samt till styrelsen i dess helhet en gång om året.

När PwC anlitas för att tillhandahålla andra tjänster än den ordinarie revisionen, sker det i enlighet med de av revisionskommittén beslutade reglerna för godkännande i förväg av tjänsternas art och omfattning samt ersättning för dessa.

Närmare upplysningar om revisorsarvoden finns i Not 28 i koncernens noter.

Ladda ner