Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall bolag som omfattas av Koden ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse och, när så är aktuellt, revisor. I samband med att valberedningen föreslår en styrelseledamot skall valberedningen bl. a. ange huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Valberedningen skall vidare föreslå person för bolagsstämmans val av stämmoordförande samt förbereda förslag till bolagsstämmans beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn. Bolagsstämman har antagit en instruktion för valberedningen som kan nås via länken på denna sida.

Valberedningen består av:

  • Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden (utsedd av årsstämman) 
  • Lars Förberg, representerande Cevian  Capital (utsedd av årsstämman) 
  • Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen (utsedd av årsstämman) 
  • Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Management (utsedd av årsstämman)
  • Carl-Henric Svanberg, styrelsens ordförande (utsedd av årsstämman)

 

Ladda ner