Konvertering av aktier av serie A till serie B

Enligt beslut på årsstämma i AB Volvo (publ) den 6 april 2011 ändrades bolagsordningen genom att ett konverteringsförbehåll infördes med innebörden att aktieägare ges möjlighet att konvertera A-aktier till
B-aktier efter begäran till styrelsen.

Aktieägare som önskar konvertera A-aktier till B-aktier skall fylla i anmälningsblankett ”Konvertering av aktier” och skicka denna till på anmälningsblanketten angiven adress. Aktieägare som är juridisk person skall tillsammans med anmälningsblanketten även skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Om A-aktierna som anmäls för konvertering är förvaltarregistrerade skall anmälningsblanketten även undertecknas av förvaltaren.

AB Volvo kommer att hantera inkomna anmälningar och rapportera dessa till Bolagsverket för registrering. Efter att registrering skett, samt efter att Euroclear har infört ändringen i AB Volvos aktiebok, är konverteringen verkställd. Handläggningstiden för hela konverteringsprocessen kan komma att uppgå till två till tre veckor, under vilken tid aktierna kommer att vara låsta och därmed ej vara möjliga att avyttra.

Anmälningsblankett ”Konvertering av aktier” finns tillgänglig för nedladdning, eller kan erhållas från:

AB Volvo (publ)
Styrelsen
c/o Fredrik Brunell, AA12510 Corporate Finance VGHQ
405 08 Göteborg
SWEDEN

Tel: 031-323 77 91
Email: conversion.of.shares@volvo.com

Observera att begäran om konvertering av aktier måste ske skriftligen via anmälningsblankett ”Konvertering av aktier”. Anmälningar inkomna via fax, telefon eller e-mail kan inte behandlas.

Ladda ner anmälningsblankett