bildtext: Produktutveckling

Alltid ett livscykelperspektiv

Inom Volvokoncernen tillverkas ett stort antal produkter som påverkar miljön i varierande grad. Därför följer vi grundprincipen att varje ny produkt ska påverka miljön mindre än den produkt den ersätter. Det ställer stora krav på att vi tar hänsyn till miljöaspekterna när vi utvecklar nya produkter.

Men det är när Volvos produkter används som de har den största miljöpåverkan.

Från vaggan till graven
Därför har vi ett livscykelperspektiv och tar hänsyn till den miljöpåverkan produkterna har från design till skrotning och återvinning. Eftersom mer än 90 procent av den totala miljöpåverkan från en produkt uppstår när den används, ligger tyngdpunkten i miljöarbetet på att minska bränsleförbrukningen, koldioxidutsläppen och andra luftföroreningar.

Analyseras in i minsta detalj
Volvokoncernen använder också ett verktyg som kallas EPS (Environmental Priority Strategies in product design) för att utföra livscykelbedömningar. Verktyget delar in livscykeln i sex steg:

  • preliminär studie
  • konceptstudie
  • detaljutveckling
  • slututveckling
  • industrialisering och marknadsföring
  • uppföljning

Varje steg kännetecknas av tydliga miljömål som måste uppfyllas om processen ska kunna fortsätta.

Svarta och gråa listan över kemikalier
För att begränsa och så småningom fasa ut användningen av hälsofarliga ämnen i produkterna och framställningsprocessen har Volvokoncernen tagit fram en svart och en gråa lista över kemikalier.

Svarta listan innehåller kemikalier som aldrig får användas, medan gråa listan innehåller kemikalier som får användas i begränsad omfattning.

Miljödeklarera produkterna
Vi har utvecklat ett system med miljödeklarationer som beskriver i vilken utsträckning en produkt påverkar miljön under sin livscykel. Miljödeklarationerna består av tre avsnitt: tillverkning, användning och skrotning.

I avsnittet om tillverkning behandlas aspekter som energiförbrukning, utsläpp och avfall. I avsnittet om användning presenteras bränsleförbrukningen, utsläppen och användningen av reservdelar, och i det tredje avsnittet tas skrotningen upp.