bildtext: Affärsprinciper

Våra affärsprinciper

I uppförandekoden beskrivs hur följande affärsprinciper ska återspeglas, främjas och genomföras i Volvokoncernens riktlinjer, beslut och åtgärder:

Efterlevnad av lagen
I samtliga länder där Volvokoncernen bedriver verksamhet ska respektive lands lagar och regleringar följas.

I situationer där lagstiftningen inte ger någon ledning tillämpas koncernens egna normer som bygger på koncernens värderingar och kultur.

Om principerna i denna uppförandekod strider mot tvingande lag, ska lagstiftningen gälla.

Relationer till affärspartner
Volvokoncernens förbindelser med affärspartner kännetecknas av opartiskhet. Mutor eller andra ersättningar som kan påverka objektiviteten i affärsbeslut är inte godtagbara.

Redovisning och rapportering
Allmänt vedertagna redovisningsprinciper ska tillämpas, och redovisningen måste visa transaktionernas beskaffenhet. Volvokoncernens redovisning ska vara öppen, sanningsenlig, relevant, begriplig och utgiven vid erforderlig tidpunkt.

Intressekonflikter

Medarbetare och styrelseledamöter i Volvokoncernen ska hantera privata eller andra externa aktiviteter och finansiella intressen på ett sätt som inte strider mot, eller kan uppfattas strida mot, koncernens intressen.

Politiskt engagemang
Volvokoncernen intar en neutral ställning i fråga om politiska partier och kandidater.

Kommunikation med intressenter
Volvokoncernen uppmuntrar en fortlöpande dialog med företagets intressenter.

Hämta det bifogade dokumentet för utförligare information.