bildtext: Miljöprinciper

Våra miljöprinciper

I uppförandekoden beskrivs hur följande miljöprinciper ska återspeglas, främjas och genomföras i Volvokoncernens riktlinjer, beslut och åtgärder:

Resurseffektivitet
Volvokoncernens produkter och processer är utformade på ett sätt som effektivt utnyttjar energi och råvaror och minimerar avfall och restprodukter under produktens livslängd.

Försiktighetsprincipen
Volvokoncernen tillämpar försiktighetsprincipen genom att undvika material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker när lämpliga alternativ finns.

Miljöprestanda
Volvokoncernen genomför regelbundet revision, uppföljning och rapportering av miljöpåverkan med särskild tonvikt på utvärderingen av eventuella risker med befintliga och framtida produkter och processer.

Hämta det bifogade dokumentet för utförligare information.