bildtext: Lönsam tillväxt

Hållbar verksamhet skapar värde

Långsiktig ekonomisk utveckling är både resultatet av och en förutsättning för att vår koncern uppnår de miljömässiga och sociala målen.

Hela vår affärsstrategi bygger på kundernas behov. Genom att skapa värde för våra kunder skapar vi även långsiktiga värden för våra aktieägare och de samhällen där koncernen verkar.

Strategin inriktas på tre områden:

1. Lönsam tillväxt
Vårt mål är att fortsätta växa med fokus på lönsamhet. Tillväxten ska ske både organiskt och genom förvärv.

Lönsam tillväxt är nödvändigt om Volvokoncernen ska kunna fortsätta stärka sin konkurrenskraft och utvecklas som samarbetspartner för kunder med höga krav.

De senaste åren har Volvokoncernen flyttat fram sina positioner i Asien - en prioriterad region med hög tillväxttakt. Detta ligger i linje med vår strategi att etablera en stark tredje marknad utöver Europa och Nordamerika.

2. Produktförnyelse
Koncernen strävar kontinuerligt efter att förbättra produktprestandan - det stärker konkurrenskraften. Samtidigt genomförs banbrytande forskningsprojekt för att hitta nya tekniska landvinningar som ska bidra till mindre miljöpåverkan och uppfylla framtida krav. Produktutvecklingen utgör en garanti för att värde skapas i framtiden.

3. Intern effektivitet

Volvokoncernen har ett tydligt fokus på effektiviteten, särskilt i samband med lönsamheten och kundnöjdheten.

Vi strävar efter att optimera kostnadseffektiviteten och produktiviteten inom alla verksamhetsområden. Det skapar högre lönsamhet och ger koncernen bättre förutsättningar för att hantera konjunktursvängningarna.