bildtext: Främja mångfalden

Öka förståelsen och kreativiteten

De flesta tycker nog att en arbetsplats som utmärks av mångfald är intressantare och mer stimulerande än en enhetlig och homogen arbetsplats. Men huvudskälet till att Volvokoncernen har gjort mångfalden till ett strategiskt mål är den stora affärspotentialen.

För oss närmare marknaden
För en internationell koncern med global verksamhet är det ytterst viktigt att företaget aktivt återspeglar kunderna och är insatta i bland annat de lokala marknadsvillkoren, olika kulturer och medarbetarnas behov.

Gör oss innovativare
Mångfald skapar kreativitet, vilket i sin tur skapar ett innovativt tänkande - en förutsättning för framgång.

Olika mångfaldsinitiativ kan förbättra kvaliteten på organisationens arbetsstyrka och även vara en katalysator för ökad avkastning på humankapitalet.

Sådana initiativ och resultaten av dem kommer dessutom att locka de bästa och mest begåvade medarbetarna till koncernen.

Vår policy
I Volvokoncernens uppförandekod anges tydligt att:

"Volvokoncernen rekryterar och behandlar sina medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund eller etniskt ursprung. Koncernen uppmuntrar mångfald på alla nivåer i koncernen."

Eftersträvar mångfald på ledarskapsnivå
Vi behöver större mångfald inom Volvokoncernen, inte minst eftersom ett mer mångfasetterat ledarskap utvecklar den i progressiv riktning.

Program och verktyg för mångfald
Inom Volvokoncernen finns flera program och verktyg som siktar till ökad mångfald, till exempel

  • programmet "Diversity and Inclusive Leadership" som har till syfte att öka medvetenheten om mångfaldsfrågor och de utmaningar som detta medför
  • "GlobeSmart", en interaktiv webbutbildning som hjälper Volvokoncernens medarbetare att utveckla sin kompetens för att göra affärer i andra länder
  • ett spel med mångfaldstema som presenterar olika mångfaldsaspekter och visar koncernens chefer hur mångfalden bidrar till affärsframgångarna.

För närvarande pågår en rad lokala projekt inom detta område.