image text: Requirements on suppliers

Krav på leverantörerna

Volvokoncernen tar ansvar för leveranskedjan genom att ställa krav på sina leverantörers miljöarbete och samhällsansvar.

Kvalitetskraven har funnits under lång tid och är en väl integrerad del i relationen samt utvecklingsarbetet med våra leverantörer.

Leverantörsstandards
Alla leverantörer måste leva upp till vissa standarder för att kvalificera sig som leverantörer. Kraven ingår som en del i modellen för utvärdering av leverantörer, som består av en rad olika parametrar, exempelvis

  • miljöprestanda och miljöledningssystem
  • den finansiella ställningen
  • ledning och organisation
  • logistik
  • samhällsansvar.

Miljökrav
Kraven på leverantörernas miljöarbete infördes 1996. Dagens krav innebär bland annat att leverantörerna ska vara certifierade enligt ISO 14001:2004 eller kunna visa upp en handlingsplan för hur de ska bli certifierade under året. Leverantörerna måste även följa Volvokoncernens svarta lista över kemikalier som aldrig får användas och den gråa listan över kemikalier som får användas i begränsad omfattning. 

KEP5 och KEP6 (på engelska)

Etiska och sociala krav
2006 infogades kraven på etiskt och socialt ansvar. Volvokoncernen kräver att leverantörer och underleverantörer måste ha kunskap om Volvokoncernens uppförandekod tillsammans med interna arbetsmetoder som inbegriper följande aspekter:

2006 infogades kraven på etiskt och socialt ansvar. Volvokoncernen kräver att leverantörer och underleverantörer måste ha kunskap om Volvokoncernens uppförandekod tillsammans med interna arbetsmetoder som inbegriper följande aspekter:
  • följa lagar och förordningar i de länder där leverantören verkar, där lokala lagar och föreskrifter saknas ska principerna i uppförandekoden vara vägledande
  • ta ansvar för sina respektive underleverantörer för distribution av uppförandekraven till leverantörskedjan
  • föra en öppen dialog med bolagen inom Volvokoncernen om resultat, trender och möjligheter till förbättringar när det gäller företagens samhällsansvar samt ha ett system för att säkerställa efterlevnaden av Volvokoncernens uppförandekod

Volvokoncernens leverantörer kan delas in i två grupper:

  • Leverantörer för produkter inom fordonssektorn
  • Leverantörer som levererar produkter som inte har fordonsanknytning.

När det gäller CSR-krav, är de samma för alla våra leverantörer

För att kunna kommunicera, följa upp och utvärdera våra leverantörers CSR-prestanda, är kraven integrerade i inköpsprocessen.