Transportutveckling

Transportutveckling

Transportsystemet kan beskrivas som blodomloppet för ekonomin och är en förutsättning för en hållbar tillväxt.

För närvarande står vi inför en förväntad befolkningsökning i världen till cirka 8 miljarder år 2020, vilket kommer att leda till ett ökat behov av godstransporter och kollektivtrafik runt om i världen. Det är därför viktigt för storstäder att ha effektiva transporter för att minska antalet olycksfall och undvika trängsel. Det leder även till minskade utsläpp och utvecklar kollektivtrafiken.

Volvokoncernens kärnverksamhet tillhandahåller kommersiella transportlösningar och tjänster. Vi deltar aktivt i diskussioner om transportutveckling och policyfrågor i olika forum världen över.

Transportutveckling berör frågor som tillgänglighet, infrastruktur, kollektiv- och godstrafik, transporteffektivitet och hållbara godstransporter.