Volvo Penta's Inboard Performance System wins 2005 Volvo Technology Award

Volvo Penta's Inboard Performance System (IPS), a revolutionary new drive system for boats, has been presented the 2005 Volvo Technology Award. The award is worth a total of SEK 200,000 and goes to the group of Volvo Penta and Volvo Powertrain engineers responsible for developing the IPS drive system. The IPS innovation is the largest breakthrough for the company since the Aquamatic stern-drive system was launched in 1959.
The award will be handed out by Volvos CEO Leif Johansson in connection with the Annual General Meeting of AB Volvo on April 12. Volvo Penta's new Inboard Performance System makes boats faster, stronger, quieter, cleaner and as easy to maneuver as a normal passenger car. It also creates more room onboard for living, for example. In simplified terms, the new system features propellers that are turned in the direction in which the boat is traveling. Volvo Penta has placed pull and counter-rotating propellers through the bottom of the hull, which provides the boat with significantly improved performance, compared with traditional shaft installations.

The group of engineers that has now been presented with the 2005 Volvo Technology Award for developing the new system consists of Lennart Arvidsson, Staffan Månsson, Benny Hedlund and Kåre Jonsson, all from Volvo Penta, and Oddbjörn Hallenstvedt and Jukka Tuuliainen from Volvo Powertrain. The six winners will share the SEK 200,000 prize.

Forward-facing propellers are in fact entirely logical; it's just that no one has taken this approach before in the leisure boat industry. Because the propellers are mounted at the forward end of the propulsion unit, they can function in undisturbed water and achieve maximum efficiency. The propeller backwash is absolutely parallel with the bottom of the boat, so that all the power developed drives the boat forward. Efficiency is further enhanced by the twin-prop technology with counter-rotating propellers, since rotation losses are canceled out.

The low-speed maneuverability of boats with conventional straight shafts is severely restricted because the rudder can only control part of the propeller wash - most of the power drives the boat forward in a straight line. With its steerable drive units, the Volvo Penta IP system offers a completely different handling performance. When the drive unit is turned, the whole of the propeller wash, and all power, is turned in the desired direction. The boat is easy and fast-turning, even at low speeds. It is also very simple to maneuver, both forward and in reverse.

With its IPS control system, Volvo Penta is the first company in the world to provide end consumers with "fly-by-wire" technology - and is even ahead of the automotive industry in this regard. At high speeds the focus is on driving pleasure. The boat maintains a highly stable course, but responds quickly to the driver's commands and has a very tight turning circle. Handling is easier and more predictable enabling the driver to maintain better control over the ride.

According to Volvo Penta's own calculations, the new system provides the following improvements compared with boats that are equipped with inboard engines and straight shafts. The IP system is up to:

· 20% faster
· 30% more fuel-efficient
· has 15% greater acceleration
· 50% lower noise and vibration levels, and is
· 75% faster to install in boatyards
· Moreover, the IP system means that:
· Exhaust noise is completely eliminated
· Handling is dramatically easier, and
· The compact construction provides more space onboard for living quarters.

The Volvo Penta IPS is the biggest news to emerge from the highly active and successful Volvo Penta unit since the introduction of its market-leading Aquamatic stern-drive system in 1959. Several of the world's foremost builders of leisure boats took part in the development of IPS, which since being launched in January 2005 has become a major success among customers.

The Volvo Technology Award was established in 1988 to mark outstanding technical advances that will contribute to Volvo's high-tech image and further the Group's technological expertise in the future.

April 11, 2005

For further information, please contact Lars-Erik Larsson, +46 31 66 65 50

For presentation of the IPS please go to:
http://www.volvo.com/volvopenta/global/en-gb

........................................................................................................................................

Volvo Pentas Inboard Performance System belönas med Volvos teknikpris för 2005

Volvo Pentas revolutionerande framdrivningssystem Inboard Performance System, IPS, belönas med Volvos Teknikpris 2005. Priset är på totalt 200 000 kronor och går till den grupp ingenjörer vid Volvo Penta och Volvo Powertrain som utvecklat framdrivningssystemet IPS – den största nyheten från bolaget sedan 1959.


Priset delas ut av Volvos koncernchef Leif Johansson imorgon den 12 april i samband med Volvos Bolagsstämma. Volvo Pentas nya framdrivningssystem för båtar – Volvo Penta IPS (Inboard Performance System) gör båtarna snabbare, starkare, tystare, renare och lika enkla att manövrera som en vanlig personbil. Dessutom blir det mer plats ombord för till exempel boende. Förenklat kan det nya systemet beskrivas som att propellrarna vänts i båtens färdriktning. Volvo Penta har placerat dragande och motroterande propellrar genom skrovets botten, vilket ger båten avsevärt bättre egenskaper än vad traditionella axelinstallationer ger.

Gruppen som utvecklat IPS, och som nu tilldelas Volvos teknikpris 2005, består av Lennart Arvidsson, Staffan Månsson, Benny Hedlund och Kåre Jonsson, samtliga från Volvo Penta,  samt av Oddbjörn Hallenstvedt och Jukka Tuuliainen från Volvo Powertrain. Pristagarna delar på prissumman på totalt 200 000 kronor.

Framåtriktade propellrar är egentligen helt logiskt, men ingen har tidigare gjort det i fritidsbåtbranschen. Monterade framtill på drivenheten kan propellrarna arbeta i ostört vatten och vara maximalt effektiva. Propellerströmmen är helt parallell med båtens botten och all kraft driver båten framåt. Duopropteknologin med två motroterande propellrar ökar effektiviteten ytterligare genom att rotationsförluster försvinner. Med vanlig rak axel är styrförmågan vid låga farter mycket begränsad, eftersom rodren bara kan styra en del av propellerströmmen – det allra mesta av kraften driver båten rakt fram. Volvo Penta IPS, med sina styrbara drivenheter, innebär en helt annan styrning. När drivenheten vrids, riktas hela propellerströmmen och all kraft i önskad riktning. Båten svänger snabbt och lätt, även i låga farter och är mycket enkel att manövrera, både framåt och bakåt.

Med IPS styrsystem är Volvo Penta först i världen med så kallad ”fly-by-wire”-teknik mot slutkonsumenter, till och med före fordonsindustrin. I höga farter är körglädjen i fokus. Båten är mycket kursstabil, men reagerar samtidigt snabbt på förarens kommandon och har mycket snäv svängradie. Körningen blir enklare och mer förutsägbar varför föraren har bättre kontroll över färden.

Det nya IPS ger, enligt Volvo Pentas beräkningar, följande förbättringar i jämförelse med båtar som har inombordsmotorer och raka axlar – upp till:

· 20 procent snabbare
· 30 procent mer bränslesnål
· 15 procent bättre acceleration
· 50 procent lägre ljudnivå och vibrationer
· 75 procent snabbare installation hos båtbyggarna
· Avgasbullret har helt eliminerats
· Dramatiskt enklare manövrering
· Kompakt konstruktion innebär mer utrymme ombord för boende.

IPS är den största nyheten från det mycket aktiva och framgångsrika Volvo Penta sedan 1959, då det sedan dess marknadsledande drivsystemet Aquamatic introducerades. Flera av världens främsta tillverkare av fritidsbåtar har deltagit vid utvecklingen av IPS och redan från introduktionen i januari 2005 har systemet blivit en stor succé hos kunderna.

Volvos Teknikpris instiftades 1988 för att uttrycka uppskattning för särskilt framstående tekniska insatser inom Volvokoncernen, vilka bidrar till den tekniska profileringen av Volvo och stimulerar till insatser som för koncernens tekniska kompetens framåt.

2005-04-11

För ytterligare information, vänligen kontakta Lars-Erik Larsson, 031-66 65 50.

För presentation av IPS se: 
http://www.volvo.com/volvopenta/global/en-gb