Energetic teenagers from South Africa win the Volvo Adventure

First prize in the Volvo Adventure 2005 was awarded to Ladysmith Enviro Club from South Africa which carried out a project entitled “Electrical Efficiency from Our Town”.
adventure_92x69.jpg
First prize in the Volvo Adventure 2005 was awarded to Ladysmith Enviro Club from South Africa which carried out a project entitled “Electrical Efficiency from Our Town”. The team’s 5 members worked to increase the use of low-energy bulbs and thus reduced energy consumption and emissions of carbon dioxide, a greenhouse gas. Curt Germundsson from Volvo Cars’ executive management handed over the 10,000 dollar prize during the awards ceremony in Göteborg. The grant will finance the group’s ongoing pro-environmental work.

The eco-focused 16-year-olds had replaced more than 4000 bulbs with low-energy variants in households, schools and bed & breakfasts in the town of Ladysmith. According to the group’s own calculations, the low-energy bulbs have reduced energy consumption by about 1,584,000 kWh. The group also planted trees to increase carbon dioxide absorption and thus reduce the global greenhouse effect. In addition, the project promoted partnerships with other pro-environmental organisations, companies and schools with the aim of marketing an ecologically sustainable lifestyle.

Jury chairman Theodore Oben from UNEP (Unitied Nations Environment Programme) had the following to say about the winning team’s efforts:
“These kids have demonstrated that it is actually possible on an individual level to work to reduce global environmental problems such as the greenhouse effect. It’s an excellent example of the concept of  ‘Think globally but act locally’.”

Improved quality of water in South Korea
The second prize, 6000 USD, went to a group called “The Keeper of the Gwangju River”, which worked to improve water quality in the Gwangju River in South Korea. When work got under way in 2001, the river was so polluted and dirty that nothing lived in or near in its waters. However, through information campaigns directed at the population living along the riverbanks, life has gradually returned and both plants and animals now live in and alongside the Gwangju River.


Recycling of electronic scrap
The project “Win '05: Recycle and Re-use Our E-Waste” was carried out by Westerly Innovations Network, Babcock Middle School in the USA. The group worked on the recycling and reuse of scrap electronic materials. In addition to educating the general public on recycling issues, it collected more than 11 tonnes of electronic waste that would otherwise have ended up in the refuse dump and despatched it for recycling. The team’s excellent efforts secured a third place and a prize of 4000 dollars in the Volvo Adventure 2005.

Environmental knowhow for tomorrow’s decision-makers
Volvo Adventure is a joint project run by the Volvo Group, Volvo Car Corporation and UNEP. It is an Internet-based global environmental-education programme for youngsters aged between 10 and 16, and its aim is to increase the environmental expertise of tomorrow’s decision-makers and consumers. Part of the education programme consists of a competition structured around groups of a maximum of five participants who undertake environment-promotion projects. The three best teams are rewarded with a development grant of 10,000, 6000 and 4000 US dollars respectively.

The adventure continues
Together with UNEP, the United Nations Environment Programme, Volvo is continuing to challenge youngsters the world over via the Volvo Adventure. The next competition series is already open for new projects. The last day to register is 31 January 2006. The best projects are invited to the Volvo Adventure finals in Göteborg and in addition to its development grant, the winning team will also receive an invitation to participate in the annual UNEP conference for children and youths.

Do please register for the Volvo Adventure on www.volvoadventure.org
Here you will also find more information about the programme and the competition.

May 10, 2005

For more information, please contact:

AB Volvo: Malin Ripa, +46-31-66 11 61
Volvo Car Corporation: Christer Gustafsson, +46 31-596525

..............................................................................................................................................

Energiska tonåringar från Sydafrika vinner Volvo Adventure

Förstapriset i Volvo Adventure 2005 delades ut till Ladysmith Enviro Club från Sydafrika som genomfört projektet Electrical Efficiency from our town. Lagets 5 medlemmar har arbetat med att öka användningen av lågenergi-lampor och därmed minskat energikonsumtionen och utsläppen av växthusgasen koldioxid. Curt Germundsson från Volvo Personvagnars företagsledning delade ut priset på 10 000 dollar vid prisceremonin i Göteborg. Stipendiet ska finansiera gruppens fortsatta miljöarbete.

De miljöintresserade 16-åringarna har bytt ut mer än 4000 glödlampor till lågenergilampor i hushåll, skolor och bed & breakfasts i staden Ladysmith. Enligt gruppens egna beräkningar har lågenergilamporna minskat energikonsumtionen med ca 1 584 000 kWh. Gruppen har dessutom planterat träd för att öka koldioxidupptaget och därmed minska den globala växthuseffekten. Projektet har också genererat partnerskap med andra miljöorganisationer, företag och skolor för att marknadsföra en ekologiskt hållbar livsstil.

Juryns ordförande Theodore Oben från UNEP (FN:s Miljöprogram) motiverar det vinnande laget:
– Ungdomarna har visat att man på individnivå faktiskt kan arbeta för att minska globala miljöproblem som växthuseffekten. Ett mycket bra exempel på konceptet "Tänk globalt men agera lokalt".

Förbättrad vattenkvalitet i Sydkorea
Andrapriset, 6 000 USD, delades ut till gruppen The keeper of the Gwangju River, som arbetat med att förbättra vattenkvaliteten i floden Gwangju i Sydkorea. När arbetet började 2001 var floden så förorenad och skräpig att inget liv fanns där. Men genom informationskampanjer för invånarna längs vattnet har livet återvänt och växter och djur lever nu sida vid sida i Gwanjufloden.

Återvinning av elektroniskt avfall
Projektet Win ´05: Recycle and Re-use Our E-Waste genomfördes av Westerly Innovations Network, Babcock Middle School i USA. Gruppen har arbetat med att återvinna och återanvända elektronikskrot. Förutom att utbilda allmänheten i återvinningsfrågor har över 11 ton elektronikskrot, som annars skulle ha hamnat på soptippen, samlats in för återvinning. De fina insatserna gav laget tredjepris, 4 000 USD, i Volvo Adventure 2005.

Miljökunskap för framtidens beslutsfattare
Volvo Adventure är ett gemensamt projekt som drivs av Volvokoncernen, Volvo Personvagnar och UNEP. Det är ett Internetbaserat, världsomspännande utbildningsprogram inom miljö för ungdomar mellan 10 och 16 med syftet att öka framtida beslutsfattares och konsumenter miljökunskap. En del av utbildnings-programmet är en tävling som syftar till att grupper med max fem deltagare genomför miljöförbättrande projekt. De tre bästa lagen belönas med ett utvecklingsstipendium (på respektive 10 000, 6 000 och 4 000 USD).

Äventyret fortsätter
Tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP fortsätter Volvo att utmana unga människor världen över genom Volvo Adventure. Nästa omgång av tävlingen är redan öppen för nya projekt. Sista dag för att registrera projekt är den 31 januari 2006. De bästa projekten bjuds in till Volvo Adventure finalen i Göteborg och det vinnande laget får, förutom sitt utvecklingsstipendium, också en inbjudan att delta i UNEP:s årliga konferens för barn och ungdomar.

Du är välkommen att anmäla dig till Volvo Adventure på www.volvoadventure.org
Där kan du också hitta mer information om programmet och tävlingen.

2005-05-10

För mer information, kontakta:

AB Volvo: Malin Ripa, 031-66 11 61
Volvo Personvagnar AB: Christer Gustafsson, 031-596525