Mariestads batterianläggning

Volvokoncernen har påbörjat planeringen av att bygga en anläggning för storskalig, hållbar och fossilfri produktion av battericeller i Mariestad, Sverige. Den nya batteriproduktionsanläggningen är en del av vårt strategiska tillvägagångssätt för att skapa verkligt hållbara lösningar för transport, mobilitet och anläggningsutrustning. Produktionen beräknas starta 2030.

Klimatförändringarna är vår generations stora utmaning. Volvokoncernen skapar förutsättningarna för samhället och våra kunder att kunna leda utfasningen av användandet av fossila bränslen inom transportsektorn. Vi erbjuder helelektriska lösningar – från kompaktgrävare till stadsbussar och tunga lastbilar som släpper ut noll växthusgaser från avgasröret – och hjälper våra kunder att snabbt minska sina utsläpp samtidigt som vi hanterar samtliga parametrar för investeringar och driftkostnader. Runtom i världen gör företag stora framsteg när det gäller utfasningen av fossila bränslen med Volvokoncernens produkter och tjänster.

Volvokoncernen har en ledande roll i transport-, mobilitets- och maskinsektorernas omställning till elektrifiering, vilket har stor betydelse för våra kunders strävan att minska sitt koldioxidavtryck. Vår ambition på hållbarhetsområdet ur ett kund- och samhällsperspektiv är att nå 100% säkra, 100% fossilfria och 100% mer produktiva lösningar. 

 

Vi erbjuder redan nu branschledande fossilfria alternativa produkter inom våra kärnsegment. Vår ambition är att våra produkter, lösningar och tjänster ska vara klimatneutrala år 2040. Som företag innebär omställningen till elektrifierade lösningar en unik möjlighet för oss att växa. 

  

Att etablera tillverkning av battericeller i stor skala är också en bärande del av strategin att ställa om företaget, skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt och ytterligare värdeskapande ur ett samhälleligt perspektiv. Detta svarar väl mot företagets mission, att bidra till att skapa välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar.

 

Det är mot den bakgrunden som Volvokoncernen planerar att uppföra en anläggning för storskalig, hållbar och fossilfri produktion av battericeller i Korstorp, Mariestad. Förutsättningar för en storskalig anläggning i Mariestad bygger på tillgång till tillräckliga mängder av fossilfri elektricitet, vatten för process och kyla, mark, industriell kompetens, industriell infrastruktur och närhet till ett antal strategiska Volvo-anläggningar.

I Västra Götaland har Volvokoncernen anläggningar i Skövde med 4,000 medarbetare, i Vara med 300 medarbetare och i Göteborg med 10,000 medarbetare. Längs västra stambanan och från Göteborg i sydväst till Köping i nordost har Volvo cirka 20,000 medarbetare vid anläggningar som är i olika faser av omställning mot fossilfri tillverkning av fossilfria produkter, allt drivet av Parisavtalet.  


Den planerade verksamheten i Mariestad, som förväntas ha cirka 3000 medarbetare när den når serieproduktionstakt, kommer att dra nytta av existerande industriell kompetens i hela regionen och på sikt bidra till industrikompetensutvecklingen i densamma, i övergången till fossilfria transportlösningar och för överskådlig framtid.

Volvokoncernen har utfört en utvärdering av bästa lokalisering såväl på global nivå som på nationell nivå. Företaget har identifierat Europa som lämplig världsdel, Sverige som ett lämpligt land och Mariestad som en lämplig lokalisering för etablering av en ny battericellsfabrik.

Närheten till befintliga fordonsfabriker har vägts in, liksom innovationsteknik, forskning, utveckling och allmän konkurrenskraft byggt på produktivitet med flera faktorer. Vidare har tekniska aspekter avseende infrastruktur, lämpliga exploateringsområden, tillgång till vatten för tillverkningsprocess och kylvatten, samt tillgång till energi och grön elektricitet ingått i utvärderingen. Mariestad har baserat på den samlade utvärderingen bedömts vara den mest lämpliga platsen. 

Elektrifieringen av transportsektorn fortfarande är inne i tidig fas, med flera olika batteritekniker och tillverkningsprocesser under intensiv utveckling. Den snabba utvecklingen innebär att den planerade anläggningen behöver utformas och prövas med största möjliga flexibilitet. 

Om anläggning

Förväntad miljöpåverkan

Vid fabriksmiljön vid Korstorp kommer markberedning och anläggningsarbeten att förändra landskapet, naturmiljön och trafikströmmar med mera. Stora ansträngningar kommer att göras för att fabriken ur alla avseenden ska smälta in i den omgivande miljön, och minimera påverkan på vardagslivet för närboende, trafikanter, utövare av olika fritidssysslor med flera intressegrupper.

 

Översikt med Åsen

Den planerade verksamheten ska omfatta produktion av högst 300 000 ton batterier per år och högst 150 000 ton kvävgas per år. Vidare förutsätter driften ett uttag av vatten för kyl- och processändamål med tillhörande mark- och sjöförlagd ledning från verksamhetsområdet i Korstorp och ut i Mariestadssjön och eventuellt ut i Värmlandsjön, samt utsläpp av bland annat kyl- och processavloppsvatten. Vid anläggningsarbeten kommer det även krävas bortledning av grundvatten och arbeten i vattenområden samt vid behov infiltration av vatten i jord eller berg. 

 

För mer detaljerad information hänvisar vi till det kompletta samrådsunderlaget som du kan ladda ner här.

Tillstånd och samrådsprocess

Samrådsprocessen genomförs i syfte att informera om planerad verksamhet samt inhämta synpunkter inför arbetet med tillståndsansökan. Läs eller ladda ner bakgrundsdokumenten nedan.

Förenklad översikt över tillståndsprocessen

Tillståndsprocessen inleds med ett samråd enligt miljöbalken i syfte att informera om planerad verksamhet samt inhämta synpunkter inför arbetet med tillståndsansökan. Efter att ansökan lämnats in till mark- och miljödomstolen skickas den vanligtvis ut till berörda myndigheter för eventuella önskemål om kompletteringar av ansökan. När domstolen anser att ansökan är komplett kungörs den varefter sökanden ges möjlighet att bemöta inkomna yttranden och synpunkter från myndigheter, berörda och allmänheten. Därefter håller domstolen normalt en huvudförhandling i målet samt meddelar dom. Det är först då som sökanden får besked om tillstånd lämnas för den sökta verksamheten samt på vilka villkor som verksamheten får bedrivas.

Förenklad översikt över samrådsprocessen

Samrådsprocessen genomförs i syfte att informera om planerad verksamhet samt inhämta synpunkter inför arbetet med tillståndsansökan.

Frågor och svar

 • Efterfrågan på batterielektriska tunga kommersiella fordon och maskiner växer.
 • Att möta den efterfrågan kräver stora volymer av högpresterande batterier som är tillverkade med fossilfri energi.  
 • Batterierna kommer designas specifikt för kommersiella fordonsapplikationer för att supportera den globala utrullningen av elektriska lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och elektriska drivlinor för olika typer av användningsområden. 
 • Som en del av vårt framtida industriella system, har vi påbörjat processen att etablera en fabrik för battericellsproduktion i Mariestad, Sverige.
 • ​I och med vår omställning till att erbjuda 100% fossilfria lösningar till våra kunder är det ett naturligt steg för oss att inkludera batteriproduktion i vårt framtida industriella system. 

 • Vi genomgår en period av stor förändring och den här fabriken kommer vara viktig för att stödja utrullningen av elektriska fordon från Volvokoncernen.
 • Batterielektriska erbjudanden kommer tillsammans med elektriska fordon drivna med bränsleceller och drivlinor som använder biobränslen vara fortsatt viktiga. Det är svårt att idag säga exakt hur mixen kommer se ut.
 • Vi planerar att säkra kapaciteten för att möta den växande efterfrågan av fossilfria lösningar från våra kunder.  

 • Vi har utvärderat ett antal länder och platser i Europa och i Sverige och tagit ett beslut baserat på parametrar såsom: 
  • tillgång till fossilfri energi
  • spjutspetskompetens
  • logistikinfrastruktur
  • generella villkor för siten 
  • tillgång till vatten
 • Sverige, som land, erbjuder tillgång till fossilfri energi, högkvalificerad arbetskraft och har en välfungerande samhällsstruktur. 
 • Vår nuvarande produktionssite för motorer är belägen i Skövde, Skaraborg. Genom att etablera ytterligare en fabrik i området så kommer vi ha nytta av existerande tillgångar såsom mycket kompetent arbetskraft med stolta tillverkningstraditioner som från de senaste 100 åren och starka band till viktiga aktörer som det lokala universitetet och myndigheter.
 • Skaraborg är också nära beläget Volvokoncernens huvudkontor och forsknings- och utvecklingscenter i Göteborg.
 • Team Skaraborg, Skövde och Mariestad, ligger nära vår nuvarande site och har arbetat tillsammans med oss under processens gång och till slut har vi valt en site som är ideal i form av tillgång till logistikinfrastruktur (vägar, järnväg och djuphavshamn) och närheten till det nationella elnätet. Vidare är närheten till Vänern, den största sötvattensjön i norra Europa, fördelaktig då det ger tillgång till vatten.   

Vi planerar att börja bygga fabriken 2025, påbörja produktionen 2028 och gradvis öka produktionskapaciteten för att nå storskalig serieproduktion vid 2030. 

Vid fabriken kommer som mest att tillverkas 300 000 ton batterier per år. I produktionen behövs kvävgas och som mest kommer 150 000 ton kvävgas per år att produceras. 

Det finns olika kategorier av laddningsbara batterier som kan bli aktuella att producera vid fabriken. Den vanligaste batteritypen är idag metall-jonbatteriet (t.ex. litiumjonbatteri) men i framtiden kan även andra typer bli aktuella. 

Batteriproduktionen kräver vatten för främst kylning men även processer. Råvatten planeras att tas ut från Vänern och ledas in till land vid Rörvik, strax norr om Mariestads tätort. Från Rörvik pumpas råvattnet via en markförlagd ledning till batterifabriken utmed en sträckning som idag mestadels utgörs av skogsmark. En returledning för återförande av uppvärmt kylvatten läggs parallellt med intagsledningen. 

Transporter av råvaror till batterifabriken och färdiga produkter samt avfall från fabriken kommer huvudsakligen att ske på järnväg och väg. Det totala antalet fordonsrörelser har uppskattas till i storleksordningen 500 per dygn vid fullskalig produktion varav transporter av råmaterial dominerar. Vi strävar efter att ha bra allmänna kommunikationer och bra alternativ för cykelpendling.

Miljökonsekvensbeskrivningen inkluderas i miljötillståndsansökan och blir tillgänglig när ansökan skickas in.

Energiförsörjningen ska bestå av 100% fossilfri elektricitet. Företaget har säkrat 426 MW effekt via det ordinarie elnätet. Vi planerar att producera energi från solceller på siten.

Överskottsenergin planeras att att tas tillvara för uppvärmning och energiförsörjning av annan verksamhet, till exempel i befintliga fjärrvärmenät.

Volvo Group har anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi) och har som mål att vara klimatneutrala 2040 och att ha minskat koldioxidutsläppen med 50% till 2030. Volvo Groups mål har utvärderats av SBTi. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete på Hållbara transportlösningar | Volvokoncernen (volvogroup.com)

Vi kommer att skicka ut inbjudan till samråd till samtliga hushåll och företag i Mariestads kommun samt till berörda myndigheter och andra intressenter, under slutet av december 2023. I inbjudan finns en sammanfattning av den planerade verksamheten och länkar till hemsida där fullständigt material finns tillgängligt. Utskick av samrådsunderlag samt annons i ortstidningar och tidningar med nationell distribution planeras äga rum vecka 50-52, 2023. Samrådsmöten med myndigheter, enskilt särskilt berörda, allmänheten och övriga intressenter planeras vecka 8-9 2024.  Efter genomförda samråd kommer företaget att sammanställa samrådssynpunkter i en samrådsredogörelse som biläggs tillståndsansökan. Tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivning, en teknisk beskrivning samt övrigt underlag upprättas efter samrådet. Ansökan om miljötillstånd planeras lämnas in till Mark- och miljödomstolen under andra kvartalet, 2024.

Tillståndsprocessen inleds med ett samråd enligt miljöbalken i syfte att informera om planerad verksamhet samt inhämta synpunkter inför arbetet med tillståndsansökan. Efter att ansökan lämnats in till mark- och miljödomstolen skickas den vanligtvis ut till berörda myndigheter för eventuella önskemål om kompletteringar av ansökan. När domstolen anser att ansökan är komplett kungörs den varefter sökanden ges möjlighet att bemöta inkomna yttranden och synpunkter från myndigheter, berörda och allmänheten. Därefter håller domstolen normalt en huvudförhandling i målet samt meddelar dom. Det är först då som sökanden får besked om tillstånd lämnas för den sökta verksamheten samt på vilka villkor som verksamheten får bedrivas. Domen vinner laga kraft vid det datum som framgår av domen, om domen inte överklagas.

Efter att mark- och miljödomstolen har kungjort ansökan så har var och en rätt att yttra sig över ansökan. 

Dialogen med boende och verksamheter i Mariestad är något som Volvokoncernen prioriterar och värdesätter. Synpunkter från boende i närområdet har därför tagits i beaktning både när det kommer till anpassningar i arbetet med kommunens nu gällande detaljplan för området, samt anpassningar av närmiljön, t.ex. belysning, städning av gemensamma utemiljöer och stråk, bullerskydd m.m. Vi har också bjudit in samtliga hushåll och företag i Mariestad till det allmänna samrådet.

Kontakta oss gärna på den här mejladressen: Function.mariestad@volvo.com

Läs gärna mer på den här hemsidan: https://www.volvogroup.com/se/mariestad

Ring oss gärna på det här telefonnumret, dagtid: 0500 47 57 67

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss gärna.

Regler och villkor

Jobba hos Volvo Group

Klicka här för att utforska lediga jobb i Västra Götalandsregionen

Tidiga dagar på tomten i Mariestad

Volvo Group Mariestad

John G Grönvalls plats
541 36 Skövde

Märk kuvert eller e-post med
”Samråd Korstorp” 

 

Tel: +46 500 47 57 67

 

Om du har kommentarer eller frågor,
vänligen maila oss i första hand.

Mediafrågor

Jörgen Gustafsson

Lead Communication & Public Affairs

Mobil: +46 76 55 34 260

 

Prenumerera på Volvo Group pressmeddelanden och rapporter

Form background image

Subscription Service