Årsstämma

Årsstämma i AB Volvo skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut.

Årsstämman skall fatta beslut om resultat- och balansräkningen, koncernens resultat- och balansräkning, besluta om disposition av bolagets resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt fatta beslut om vissa andra frågor enligt lag eller bolagsordningen.

En aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman, förutsatt att styrelsen har fått en begäran om detta senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får utfärdas. Ärendet skall behandlas även om begäran inkommer senare än så, om ärendet kan tas upp i kallelsen.

Kallelse till årsstämma eller nästa årsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan nästa årsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till årsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.

En aktieägare, som upptagits såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, kan närvara och rösta personligen vid stämman eller företrädas genom ombud. Aktieägare som vill närvara vid bolagsstämman måste meddela Volvo detta. I kallelsen till bolagsstämman framgår hur anmälan till Volvo ska göras.

Årsstämma 2024

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls onsdagen den 27 mars 2024 i Göteborg. 
 

Årsstämma 2024

 

Årsstämmor arkiv

Välj år nedan.

Relevanta Länkar