Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall listade bolag ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse och, när så är aktuellt, revisor. I samband med att valberedningen föreslår en styrelseledamot skall valberedningen bl. a. ange huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Valberedningen skall vidare föreslå person för bolagsstämmans val av stämmoordförande. Valberedningen förbereder även förslag till arvode till styrelseledamöterna och revisorn.

Bolagsstämman har antagit en instruktion för valberedningen som kan laddas ner nedan.

Valberedningen består av

 

Fredrik Persson, ordförande

 (AB Industrivärden)
Årsstämman valde Pär Boman till ledamot i valberedningen. Sedan Pär Boman meddelat att han lämnar detta uppdrag har AB Industrivärden utsett Fredrik Persson till ny ledamot

 

 

Anders Oscarsson

(AMF och AMF Fonder), utsedd av årsstämman

 

Carina Silberg

(Alecta)
Årsstämman valde Magnus Billing till ledamot i valberedningen. Sedan Magnus Billings anställning i Alecta upphört har Alecta utsett Carin Silberg till ny ledamot

 

Anders Algotsson

(AFA Försäkring), utsedd av årsstämman

 

Carl-Henric Svanberg

Styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman

 

Rekommendationer

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget till valberedningens sekreterare, Nina Aresund.

 

Rekommendationer skickas till:

Nina Aresund
AB Volvo (publ)
SE-405 08 Göteborg
Eller epost till nina.aresund@volvo.com

Relevanta Länkar