×

Bolagsstyrning

Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendeingivande relation till aktieägarna och andra viktiga parter.

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som tillämpas av Volvokoncernen, syftar till att skapa en sund balans mellan aktieägarna, bolagsstyrelsen och den högsta ledningen.

En sund bolagsstyrning, med hög standard när det gäller öppenhet, tillförlitlighet och etiska värderingar, har alltid varit en vägledande princip för Volvokoncernens verksamhet.

Extern revision

Volvos revisorer väljs av årsstämman för en period av fyra år. Nuvarande revisorer är det registrerade revisionsbolaget  Deloitte AB (”Deloitte”) , som valdes på årsstämman 2018 för en period om fyra år. Jan Nilsson är huvudansvarig revisor.

De externa revisorerna diskuterar den externa revisionsplanen och hantering av risker med revisionskommittén. Revisorerna genomför en översiktlig granskning av halvårsrapporten samt granskar årsredovisningen. Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning av årsredovisningen till aktieägarna genom revisionsberättelsen, som de framlägger för årsstämman. Därtill avger revisorerna detaljerade redogörelser över utförda granskningar inför revisionskommittén två gånger om året samt till styrelsen i dess helhet en gång om året.

När Deloitte anlitas för att tillhandahålla andra tjänster än den ordinarie revisionen, sker det i enlighet med de av revisionskommittén beslutade reglerna för godkännande i förväg av tjänsternas art och omfattning samt ersättning för dessa.

Närmare upplysningar om revisorsarvoden finns i Not 28 i koncernens noter.

Vår uppförandekod

I hjärtat av vad vi gör.

Bolagsordning

Bolagsordningen i ett svenskt aktiebolag innehåller bestämmelser som reglerar verksamheten i bolaget. Bolagsstämman fastställer innehållet i bolagsordningen med hänsyn till de krav som aktiebolagslagen (2005:551) uppställer.

Särdrag i svensk bolagsstyrning

Den svenska koden för bolagsstyrning ("Koden"), som tillämpas av Volvokoncernen, syftar till att skapa en sund balans mellan aktieägarna, bolagsstyrelsen och den högsta ledningen.

En sund bolagsstyrning, med hög standard när det gäller öppenhet, tillförlitlighet och etiska värderingar, har alltid varit en vägledande princip för Volvokoncernens verksamhet.

Svensk bolagsstyrning grundar sig på lagregler och självreglering. Det juridiska ramverk som gäller för AB Volvo omfattar bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen för AB Volvo samt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden innehåller en rad regler och riktlinjer som i många fall går längre än vad lagen föreskriver.

Ett företag som förbinder sig att tillämpa Koden, i likhet med AB Volvo, kan avvika från enskilda regler, men avvikelsen måste förklaras enligt principen "följ eller förklara".

Mer information om svensk bolagsstyrnings särdrag finns i broschyren Special Features of Swedish Corporate Governance nedan. Broschyren är på engelska.