Bolagsstyrning

Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendeingivande relation till aktieägarna och andra viktiga parter.

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som tillämpas av Volvokoncernen, syftar till att skapa en sund balans mellan aktieägarna, bolagsstyrelsen och den högsta ledningen.

En sund bolagsstyrning, med hög standard när det gäller öppenhet, tillförlitlighet och etiska värderingar, har alltid varit en vägledande princip för Volvokoncernens verksamhet.

Bolagsstyrningsrapporter

Välj år nedan.

Extern revision

Volvos revisorer väljs av årsstämman. Revisorerna genomför en översiktlig granskning av halvårsrapporten samt reviderar årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorerna granskar även bolagsstyrningsrapporten och bekräftar om koncernen presenterat en hållbarhetsrapport. Revisorerna rapporterar resultatet av sin revision genom revisionsberättelsen  och i ett yttrande till bolagsstyrningsrapporten samt tillhandahåller ett särskilt yttrande om riktlinjerna för ersättningar till koncernledningen, som de framlägger för årsstämman.

Nuvarande revisorer är Deloitte AB som valdes på årsstämman 2024 för en mandatperiod om ett år. Fredrik Jonsson ansvarar för revisionen av Volvo och är huvudansvarig revisor.

Information om ersättning som Volvo betalade till revisorerna återfinns i årsredovisningens not 28 ”Ersättning till revisorer” i koncernens noter.

Vår uppförandekod

I hjärtat av vad vi gör.

Bolagsordning

Bolagsordningen i ett svenskt aktiebolag innehåller bestämmelser som reglerar verksamheten i bolaget. Bolagsstämman fastställer innehållet i bolagsordningen med hänsyn till de krav som aktiebolagslagen (2005:551) uppställer.

Bolagsordning för AB Volvo Format PDF Size 127 KB

Den svenska koden för bolagsstyning

Den svenska koden för bolagsstyrning ("Koden"), som tillämpas av Volvokoncernen, syftar till att skapa en sund balans mellan aktieägarna, bolagsstyrelsen och den högsta ledningen.

En sund bolagsstyrning, med hög standard när det gäller öppenhet, tillförlitlighet och etiska värderingar, har alltid varit en vägledande princip för Volvokoncernens verksamhet.

Svensk bolagsstyrning grundar sig på lagregler och självreglering. Det juridiska ramverk som gäller för AB Volvo omfattar bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen för AB Volvo samt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden innehåller en rad regler och riktlinjer som i många fall går längre än vad lagen föreskriver.

Ett företag som förbinder sig att tillämpa Koden, i likhet med AB Volvo, kan avvika från enskilda regler, men avvikelsen måste förklaras enligt principen "följ eller förklara".

Svensk kod för bolagsstyrning Format PDF Size 351 KB

Dokument

Svensk kod för bolagsstyrning Format PDF Size 333 KB
AB Volvos ersättningspolicy Format PDF Size 51 KB
Ersättningsrapport Format PDF Size 217 KB