Finansiella mål

Volvokoncernen har de senaste åren genomgått en omfattande omstruktureringsprocess för att sänka de strukturella kostnaderna och öka effektiviteten och befinner sig nu i en fas med fokus på organisk tillväxt och ökad lönsamhet genom ständiga förbättringar och innovation.

Ett tydligt och enkelt mål för rörelsemarginalen stödjer ansträngningarna med att öka lönsamheten i koncernen genom konjunkturcykeln. Målet stämmer också överens med hur koncernen och dess affärsområden ut­manas och utvärderas internt. Styrelsens mål är att koncernens rörelsemarginal ska överstiga 10% mätt över en konjunkturcykel.

En skuldfri balansräkning i Industriverksamheten, exklusive pensions- och leasingskulder, möjliggör för Volvokoncernen att bättre hantera konjunkturcyklerna i en kapitalintensiv bransch och att säkerställa konkurrenskraftiga upplåningskostnader för Financial Services.

Utfall

Volvokoncernens rörelsemarginal ska överstiga 10% mätt över en konjunkturcykel. Under 2021 uppgick rörelsemarginalen till 11,6% (8,1).
För mer information om den justerade rörelsemarginalen, se Nyckeltal på sidan 204 i Års- och Hållbarhetsredovisningen.

Industriverksamheten ska under normala förhållanden inte ha någon finansiell nettoskuldsättning exklusive avsättningar för pensions- och leasingsskulder.
Vid utgången av 2021 hade Industriverksamheten finansiella nettotillgångar på 66,2 miljarder kronor.

Financial Services mål är en avkastning på eget kapital på 12–15% med en soliditet överstigande 8%.
Under 2021 uppgick avkastningen på eget kapital till 18,0% med en soliditet på 8,0%.

Läs mer

Volvokoncernens Årsredovisning 

Lär dig mer om våra  finansiella resultat i vår årsredovisning. 

Form background image

Prenumerationsservice

Håll dig uppdaterad

Detta fält är obligatoriskt