Finansiella mål

Volvokoncernen har de senaste åren genomgått en omfattande omstruktureringsprocess för att sänka de strukturella kostnaderna och öka effektiviteten och befinner sig nu i en fas med fokus på organisk tillväxt och ökad lönsamhet genom ständiga förbättringar och innovation.

Ett tydligt och enkelt mål för rörelsemarginalen stödjer ansträngningarna med att öka lönsamheten i koncernen genom konjunkturcykeln. Målet stämmer också överens med hur koncernen och dess affärsområden ut­manas och utvärderas internt. Styrelsens mål är att koncernens rörelsemarginal ska överstiga 10% mätt över en konjunkturcykel.

En skuldfri balansräkning i Industriverksamheten, exklusive pensions- och leasingskulder, möjliggör för Volvokoncernen att bättre hantera konjunkturcyklerna i en kapitalintensiv bransch och att säkerställa konkurrenskraftiga upplåningskostnader för Financial Services.

Utfall

Mål: Volvokoncernens rörelsemarginal ska överstiga 10% mätt över en konjunkturcykel.

Resultat: Under 2022 uppgick rörelsemarginalen till 9,7% (11,6). Under 2018–2022 var den genomsnittliga rörelsemarginalen 9,9%. Under 2022 uppgick den justerade rörelsemarginalen uppgick till 10,7% (11,0). Under 2018–2022 var den genomsnittliga justerade rörelsemarginalen 10,3%. För mer information om den justerade rörelsemarginalen, se Nyckeltal på sidan 212.

Mål: Industriverksamheten ska under normala förhållanden inte ha någon finansiell nettoskuldsättning exklusive avsättningar för pensions- och leasingskulder.

Resultat: Vid utgången av 2022 hade Industriverksamheten finansiella nettotillgångar på 73,9 miljarder kronor

Mål: Financial Services mål är en avkastning på eget kapital på 12–15% med en soliditet överstigande 8%.

Resultat: Under 2022 uppgick avkastningen på eget kapital till –0,3% med en soliditet på 8,0%. Under 2018–2022 var den genomsnittliga avkastningen på eget kapital 11,2%. Under 2022 uppgick avkastningen på eget kapital exklusive en negativ effekt från en reservering av tillgångar relaterade till Ryssland till 15,1%. Under 2018–2022 var den genomsnittliga avkastningen på eget kapital 14,3% exklusive justeringar relaterade till Ryssland 2022. För mer information om justeringar, se Nyckeltal på sidan 212.

* Exklusive en negativ effekt från en reservering av tillgångar relaterade till Ryssland

Läs mer

Volvokoncernens Årsredovisning 

Lär dig mer om våra  finansiella resultat i vår årsredovisning. 

Form background image

Håll dig uppdaterad