×

Finansiella mål

Volvokoncernen har de senaste åren genomgått en omfattande omstruktureringsprocess för att sänka de strukturella kostnaderna och öka effektiviteten och befinner sig nu i en fas med fokus på organisk tillväxt och ökad lönsamhet genom ständiga förbättringar och innovation.

Ett tydligt och enkelt mål för rörelsemarginalen stödjer ansträngningarna med att öka lönsamheten i koncernen genom konjunkturcykeln. Målet stämmer också överens med hur koncernen och dess affärsområden ut­manas och utvärderas internt. Styrelsens mål är att koncernens rörelsemarginal ska överstiga 10% mätt över en konjunkturcykel.

En skuldfri balansräkning i Industriverksamheten, exklusive pensions- och leasingskulder, möjliggör för Volvokoncernen att bättre hantera konjunkturcyklerna i en kapitalintensiv bransch och att säkerställa konkurrenskraftiga upplåningskostnader för Financial Services.

Utfall

Volvokoncernens rörelsemarginal ska överstiga 10% mätt över en konjunkturcykel. Under 2020 uppgick rörelsemarginalen till 8,1% (11,5). Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 8,4% (11,1). För mer information om den justerade rörelsemarginalen, se Nyckeltal på sidan 194 i årsredovisningen.

Industriverksamheten ska under normala förhållanden inte ha någon finansiell nettoskuldsättning exklusive avsättningar för pensions- och leasingsskulder. Vid slutet av 2020 hade Industriverksamheten finansiella nettotillgångar på 74,7 miljarder kronor.

Financial Services mål är en avkastning på eget kapital på 12–15% med en soliditet överstigande 8%. Under 2020 uppgick avkastningen på eget kapital till 8,3% med en soliditet på 8,0%.

Lär mer

Volvokoncernens årsredovisning 2019

Form background image

Prenumerationsservice

Håll dig uppdaterad

Detta fält är obligatoriskt