Ansvarsfullt företagande

Omställningen till fossilfria och hållbara transport-, mobilitets- och infrastrukturlösningar är det som allting vi gör på Volvokoncernen kretsar kring. Det är på det här området som vi kan påverka mest som företag. Men för oss handlar ett hållbart företagande om mer än bara transportlösningar. Det handlar om hur vi agerar och uppför oss inom hela värdekedjan: de lösningar vi levererar till våra kunder, hur vi bedriver vår affärsverksamhet och varifrån vi köper in vår energi och våra material.

Våra hållbarhetsprioriteringar

Som nyckelspelare i transport-, mobilitets- och maskinindustrin behöver vi åstadkomma förbättringar på flera områden samtidigt. Vi har därför antagit en strategi med mål och ambitioner för tre huvudområden inom vilka vi har möjlighet att göra stor skillnad.

Vi fokuserar på hälsa, delaktighet, affärsetik och respekt för mänskliga rättigheter och strävar efter 100 % säkra produkter och verksamheter. Social hållbarhet är en grund som vår affärsverksamhet står på och omfattar hela spektret som inryms i värdekedjan.

Utsläppen av växthusgaser måste minska om klimatambitionerna i Parisavtalet ska kunna uppnås. Vi har förbundit oss till det här avtalet och har antagit egna vetenskapsbaserade mål för att bli klimatneutrala till år 2040.

Vi har antagit utmaningen att tillgodose behoven av transporter inom gränserna för vad planetens resurser tål. Vi arbetar också med att minska miljöpåverkan från vår egen operativa verksamhet.

Ansvarsfullt beteende

Som undertecknare av FN:s Global Compact och understödjare av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling tar vi hänsyn till globala trender och utmaningar, internationella normer för ansvarsfullt företagande och intressenternas förväntningar genom vår hållbarhetsstrategi när vi utvecklar vårt arbete. Vi inser att vi inte kan göra allting själva och eftersträvar därför partnerskap och andra former av samarbeten för att verka för en bred förändring inom vår bransch.

Läs mer om partnersamarbeten här

”Hållbarhet är precis som ansvar ett val. Vi inser vilken enorm tillväxtpotential som omställningen till nettonoll innebär och den direkta positiva påverkan på klimatet och samhället vi kan göra.”
Karin Svensson, CSO och SVP, Corporate Responsibility

Hållbarhetsöversikt 2022

När det gäller säkerhet är vårt fokus den egna operativa verksamheten och medarbetarnas arbetssituation men också till betydande del leverantörernas behov. Inom vår egen operativa verksamhet är vår ambitionen att hela tiden göra säkerheten bättre och minska olycksfallsfrekvensen med 50 % mellan åren 2019 och 2030.

 

Sustainable Summer Safety

Vi har ett nära samarbete med våra partner inom försörjningskedjan, våra distributörer och våra kunder. Samtidigt är det viktigt för oss att identifiera och reducera hållbarhetsrisker med fokus på tillbörlig aktsamhet, medvetandegörande och samarbeten. Vi iakttar tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga rättigheter genom specifika åtgärder såväl inom vår egen operativa verksamhet som hos leverantörer och affärspartner och med genomsyn av affärsuppgörelser.

Läs mer här

Vi har utvecklat nära samarbeten med våra partner inom försörjningskedjan och för oss är dessa samarbeten helt avgörande för att uppnå hållbarare försörjningskedjor.

Under 2022 genomfördes 1530 egenbedömningar och 89 % av allt direkt material kommer från leverantörer som är fullt godkända. Vi gjorde också 137 fördjupade hållbarhetsrevisioner på plats hos leverantörer för att identifiera förbättringspotentialer.

Läs mer om uppförandekoden och andra krav för partner som är leverantörer här.

Vi anser att man ska behandla andra med respekt och konkurrera på rättvisa villkor. Det är på en öppen och korruptionsfri marknad som de bästa lösningarna vinner mark och företag vågar investera för framtiden. Och då handlar det om att följa såväl lagar och bestämmelser som de standarder och ambitioner vi sätter upp för vårt arbete.

Något som vi också ser som avgörande för företagets framgång är att vi har en kultur där alla vågar säga ifrån så att vi kan avslöja oegentligheter och förhindra lagbrott. Vår visselblåsarpolicy skyddar dem som anmäler misstänkta avvikelser i god tro. Under 2022 gjordes 171 sådana anmälningar till vår funktion för visselblåsning och globala utredningar. Vi har en visselblåsarlinje som är öppen för intressenter som vill anmäla avvikelser eller ställa en fråga om vår uppförandekod.

 

Vi mäter och rapporterar Scope 1-, Scope 2- och de allra flesta Scope 3-utsläpp.

Inom Scope 1 och Scope 2 hittar vi vår produktion, våra lager, våra teknikcenter och vår återförsäljarverksamhet.

Inom Scope 3 utgör det allra största området sålda produkters användande (Scope 3.11). Detta område står för över 95 % av utsläppen när det gäller alla inventerade utsläpp av växthusgaser.

Det här är utsläpp som uppstår när våra lastbilar, bussar och maskiner är i drift och körs. Det här utgör också våra kunders Scope 1- och Scope 2-utsläpp och ofta även deras kunder Scope 3-utsläpp (transport och distribution).

Scope 3.11 är alltså något som är centralt i vår affärsstrategi, våra vetenskapsbaserade klimatmål och vår omställningsplan.

Vi ökar våra investeringar i teknik utan utsläpp från avgasrör. Vår tekniska utvecklingsplan består av tre strategiska huvudspår:

  • Batterielektrisk teknik
  • Bränslecellsbaserad eldrift
  • Förbränningsteknik för drivmedel med låga koldioxidvärden

Sammantaget bidrar denna tredelade strategi till att minska utsläppen i dag, genomföra en säker och ansvarsfull omställning och möjliggöra transporter med nettonollutsläpp vid seklets mitt.

I vår verksamhet befinner vi oss i ett tidigt skede i omställningen och under 2022 utgjorde mindre än 1 % av volymerna helelektriska fordon.

FoU för teknik med låga koldioxidvärden enligt definitionen i EU-taxonomin var 26 %.

Volvokoncernens mål är att minst 35 % av alla sålda fordon ska vara helelektriska år 2030.

Vår ambition är att vår värdekedja ska vara klimatneutral år 2040. Detta kommer göra det möjligt för våra kunder att ha fordonsparker med nollutsläpp år 2050.

Om du vill gå in på detaljnivå kan du läsa vår senaste årsredovisning och hållbarhetsredovisning. 

Vår uppförandekod och andra policyer

 

Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver förväntningarna på hur vi på Volvokoncernen gör affärer – på ett etiskt och lagenligt sätt. Genom att göra affärer på det sättet bygger vi upp ett förtroende hos både kunder och samhället i stort – och det bidrar i förlängningen till våra framgångar.

 

 

 

Policy för hälsa och säkerhet (arbetsmiljö)

Våra medarbetares hälsa, säkerhet och välbefinnande är något vi vill prioritera.

 

 

 

Volvo Group Whistle

Alla överträdelser av vår uppförandekod ska anmälas till någon som är chef. Om detta inte är möjligt kan de misstänkta överträdelser i stället anmälas till Volvo Group Whistle. Repressalier mot personer för att de ha anmält misstänkta avvikelser i god tro tolereras inte.

 

 

 

Policy för mänskliga rättigheter

Volvokoncernen har lovat att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter och undvika att orsaka eller bidra till negativ inverkan på mänskliga rättigheter.

 

 

 

Skattepolicy

I samtliga länder där Volvokoncernen bedriver verksamhet ska respektive lands skattelagar och skatteregler följas.

 

 

 

Kvalitetspolicy

Kvaliteten är ett mått på hur våra prestationer uppfattas av kunderna. Volvokoncernen ska vara ledande inom kundnöjdhet och leverera banbrytande produkter och tjänster för transport och infrastruktur.

 

 

 

Säkerhetspolicy

Volvokoncernen har som mål att erbjuda sina kunder produkter som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven.

 

 

 

Miljöpolicy

Volvokoncernen ska vara ledande bland världens topproducenter av transportrelaterade produkter, maskiner och system när det gäller omsorgen om miljön.

 

 
 

Visselblåsar- och utredningspolicy

Något som vi på Volvokoncernen ser som avgörande för företagets framgång är att vi har en kultur där alla vågar säga ifrån så vi kan avslöja oegentligheter och förhindra lagbrott. 

 
Form background image

Prenumerationstjänst