×

Styrelsens arbete

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för styrelsearbetet.

Av arbetsordningen framgår bland annat hur styrelsens arbete ska fördelas, inklusive ordförandens särskilda roll och uppgifter, instruktioner rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören samt hur den finansiella rapporteringen till styrelsen ska ske. Styrelsen har dessutom antagit särskilda instruktioner för styrelsens kommittéer, som knyter an till arbetsordningen.

Styrelsens arbete under 2021

Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten samt möten i styrelsens kommittéer. Därutöver upprätthålls en löpande kontakt mellan styrelsens ordförande och koncernchefen för att diskutera den pågående verksamheten och säkerställa att styrelsens beslut verkställs.

Under 2021 hölls tio ordinarie styrelsemöten, två extra styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte. På grund av covid-19-pandemin hölls flera av styrelsemötena 2021 som videokonferensmöten. Mot bakgrund av detta har styrelsen, ur både hållbarhets- och effektivitetsperspektiv, beslutat att vissa av de ordinarie styrelsemötena i fortsättningen ska hållas som videokonferensmöten även efter pandemin. Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsemötena 2021 framgår här. Bolagets revisor närvarade vid ett styrelsemöte under året.

Under 2021 fortsatte styrelsen att övervaka de åtgärder som vidtagits för att möta utmaningarna och konsekvenserna av covid-19-pandemin, med kontinuerligt fokus på hälsa och säkerhet för Volvokoncernens medarbetare, kunder och affärspartners samt att upprätthålla en snäv kostnadskontroll och fokus på kassaflöde. Den globala bristen på halvledare och andra komponenter var en utmaning under hela året liksom upptrappningen av produktionen för att möta den starka efterfrågan, vilka båda har övervakats noga av styrelsen.

Fokus på hållbarhet ökade ytterligare under 2021. Volvokoncernens hållbarhetsarbete och hållbarhethetsmål är en integrerad del av koncernens verksamhet och rapporteras regelbundet till styrelsen av koncernens ledning. Därutöver pågår ett arbete med att stärka rapporteringen och möjliggöra konsoliderade uppföljningar på hållbarhetsområdet. Under året validerades Volvokoncernens klimatmål av initiativet Science Based Targets (för mer information, se sidorna 158-160 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2021) och styrelsen antog Volvokoncernens policy för mänskliga rättigheter samt Volvokoncernens skattepolicy.

Hastigheten i omvandlingen av industrin ökar och mot bakgrund av detta har styrelsen ägnat det mesta av sin tid åt strategiska frågor, med särskilt fokus på banbrytande tekniker relaterade till digitalisering, uppkoppling, automation och elektromobilitet. Dessa tekniker spelar en väsentlig roll i koncernens positionering i omvandlingen av branschen mot klimatneutrala och hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Under 2021 ingick Volvokoncernen flera partnerskap med fokus på autonoma lösningar, elektrifiering och laddningsinfrastruktur. Dessa inkluderar bland annat ett partnerskap med Aurora för att gemensamt utveckla autonoma transportlösningar, slutförandet av transaktionen för att bilda ett joint venture på området bränsleceller med Daimler Truck AG och undertecknandet av ett bindande avtal med Daimler Truck och Traton Group för att skapa ett joint venture för att installera och driva ett högpresterande offentligt laddningsnätverk för batteridrivna, tunga fjärrtransportlastbilar och långfärdsbussar över hela Europa. Dessutom inleddes arbetet i den strategiska alliansen med Isuzu under 2021. Vidare fattade styrelsen beslut att investera i en lastbilsfabrik i Kina för att stärka Volvo Lastvagnars position på den kinesiska marknaden i denna omvandlingsperiod.

Genom att ägna tid åt verksamhetsgenomgångar av koncernens olika lastbilsdivisioner och affärsområden håller styrelsen sig löpande uppdaterad om status för och utvecklingen av koncernens transformationsarbete och strategier i relation till detta. Vidare har styrelsen ägnat tid åt talangutvärdering och successionsplanering samt åt granskning och uppföljning av bolagets kvalitetsarbete. I anslutning till detta arbete gör styrelsen vanligtvis årligen besök vid någon av bolagets verksamheter i världen. I oktober 2021 reste styrelsen i Sverige och besökte Volvokoncernens lastbilsfabrik i Tuve i Göteborg och koncernens anläggningsmaskinverksamhet i Eskilstuna och Braås.

Under 2021 beslutade styrelsen om en övergripande finansiell plan och investeringsram för koncernens verksamheter. Dessutom följer styrelsen regelbundet upp koncernens resultat och finansiella ställning och har fortlöpande fokus på riskrelaterade frågor såsom övergripande riskhantering och pågående legala tvister och utredningar. Vidare granskar styrelsen regelbundet ledningens kort- och långsiktiga incitamentsprogram för att säkerställa att de uppfyller sitt syfte och driver rätt beteende i rådande affärsläge.

Slutligen under 2021 beslutade styrelsen, mot bakgrund av Volvokoncernens förbättrade lönsamhet, motståndskraft mot konjunkturnedgångar och starka finansiella ställning och efter försäljningen av UD Trucks, att föreslå att intäkterna från försäljningen av UD Trucks skulle delas ut till aktieägarna som en extra utdelning.