×

Styrelsens arbete

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för styrelsearbetet.

Av arbetsordningen framgår bland annat hur styrelsens arbete ska fördelas, inklusive ordförandens särskilda roll och uppgifter, instruktioner rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören samt hur den finansiella rapporteringen till styrelsen ska ske. Styrelsen har dessutom antagit särskilda instruktioner för styrelsens kommittéer, som knyter an till arbetsordningen.

Styrelsens arbete under 2020

Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten samt möten i styrelsens kommittéer. Därutöver upprätthålls en löpande kontakt mellan styrelsens ordförande och koncernchefen för att diskutera den pågående verksamheten och säkerställa att styrelsens beslut verkställs.

Under 2020 hade den extraordinära situationen till följd av Covid-19-pandemin en betydande inverkan på styrelsens arbete. Under året hölls nio ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte, samtliga inkluderade i styrelsens ursprungliga mötesplan. Därutöver har styrelsen haft frekventa möten under 2020, vilket resulterat i totalt 14 extra styrelsemöten. De flesta av styrelsens möten har hållits som videokonferensmöten. Styrelseledamöternas närvaro vid dessa möten framgår här. Bolagets revisor närvarade vid ett möte under året.

En viktig del av styrelsens fokus under 2020 har varit att hantera de omedelbara utmaningar och konsekvenser som Covid-19-pandemin medfört, vilket inneburit fokus på Volvokoncernens medarbetare, kunder och affärspartners samt att upprätthålla en snäv kostnadskontroll och fokus på kassaflöde. Dessutom har styrelsen under året fortsatt fokusera på nya teknologier och koncernens positionering i omvandlingen av industrin. Produktutveckling för att möta koncernens egna såväl som lagstiftarens klimatrelaterade och övriga målsättningar är en viktig del i detta arbete.

Andra viktiga delar i styrelsens fokus på nya teknologier och omvandlingen av industrin omfattar koncernens strategiska samarbeten och andra större transaktioner. Här undertecknade Volvokoncernen och Isuzu Motors ett avtal i oktober 2020 om bildandet av en strategisk allians inom kommersiella fordon. Dessutom undertecknade Volvokoncernen och Daimler Truck AG ett avtal för ett samriskbolag för att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellsystem för användning i tunga lastbilar.

Styrelsen uppdateras regelbundet rörande klimat- och hållbarhetsrelaterade frågor, exempelvis inom ramen för hälso- och säkerhetsrelaterade frågor, produktplaner, investeringsplaner och talangutvärdering. Under 2020 har styrelsen regelbundet uppdaterats om och varit involverade i utvecklingen av koncernens hållbarhetsarbete, omfattande koncernens åtagande att följa initiativet för vetenskapliga mål (Science Based Targets initiative) (för ytterligare information, se sidan 29). Klimatrelaterade frågor beaktas framförallt i relation till produktplaner och investeringar i forskning och utveckling, båda är kritiska för att möta ändrade kundbehov, nya affärsmodeller, miljöpåverkan och regulatoriska krav. Regler kopplade till klimat och teknologiutveckling är två av koncernens främsta strategiska risker och därför även möjligheter och kritiska ämnen att hanteras av styrelsen.

Under 2020 har styrelsen beslutat om en övergripande finansiell plan och investeringsram för koncernens verksamheter, vilket inkluderar investeringar i forskning och utveckling för såväl elektrifiering som förbränningsmotorer i syfte att reducera koldioxidutsläpp. Styrelsen har vidare regelbundet följt upp koncernens resultat och finansiella ställning och har fortlöpande fokus på riskrelaterade frågor såsom övergripande riskhantering och pågående legala tvister och utredningar. Styrelsen har under året ägnat tid åt successionsplanering, talangutvärdering samt granskning och uppföljning av Bolagets kvalitetsarbete.

Genom att ägna tid åt verksamhetsgenomgångar av koncernens olika lastbilsdivisioner och affärsområden håller sig styrelsen löpande uppdaterad om status för och utvecklingen av koncernens verksamheter. Som en del i detta arbete besöker styrelsen vanligtvis årligen någon av koncernens olika verksamheter i världen. Under 2020 ställde styrelsen emellertid in sin planerade resa på grund av den globala situationen orsakad av Covid-19 pandemin.

Slutligen beslutade styrelsen under 2020 att avsluta sin Technology and Business Transformation Committee eftersom teknologiförändringar och transformationen för Volvokoncernen kräver hela styrelsens engagemang.

Dokument