×

Information om ägande

De största aktieägarna i AB Volvo är listade nedan. Tabellen uppdateras kvartalsvis. 

Du kan också hitta:

 • Aktiefördelning
 • Data per aktie
 • Övriga aktiedata

Statistik för Volvoaktien

 

Aktiefördelning, 31 December 2020

  Antal aktieägare Röstandel, % Kapitalandel, %*
1–1.000 aktier 235.566 2,8 2.7
1.001–10.000 aktier 44.154 5.6 6.0
10.001–100.000 aktier 3.412 3.2 4.1
100,001- 599 88.4 87.2
Totalt 283.731 100.0 100.0

Data per aktie (justerat för emissioner och split)1

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Resultat, kr1 9,50 17.64 12.25 10.08 6.47 7.42 1.03 1.77 5.44 8.75 5,36
Kontantutdelning, kr 15,009 0 10.008 4.25 3.25 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2,50
Aktiekurs vid årets slut, (B-aktier), kr 193,80 156.90 115.95 152.70 106.40 79.10 84.70 84.45 88.80 75.30 118,50
Direktavkastning, (B-aktier), %2 7,7 0 8.6 2.8 3.1 3.8 3.5 3.6 3.4 4.0 2,1
Effektiv avkastning (B-aktier), %3 33 25 -21 48 39 -3 4 -2 22 -34 97
P/E-tal (kurs/resultat) (B-aktier)4 20,4 8.9 9.5 14.8 16.4 10.7 82.2 47.7 16.3 8.6 22,1
EBIT-multipel5 12,5 6.1 6.5 9.9 11.7 7.7 26.3 19.6 9.0 5.1 12,0
Utdelningsandel, %6 158 0 82 41 50 40 291 169 55 34 47
Eget kapital, kr7 72 68 61 52
47 41 39 38 43 42 36
Avkastning på eget kapital, % 13,8 27.0 21.3 20.5 14.9 18.4 2.8 5.0 12.9 23.1 16,0
 1. Resultat per aktie är beräknat som nettoresultat delat med genomsnittligt antal utestående aktier.
 2. Föreslagen utdelning i kronor per aktie dividerad med börskurs vid årets slut.
 3. Kursförändring under året plus under året föreslagen utdelning dividerad med börskurs vid årets ingång.
 4. Börskurs vid årets slut dividerad med resultat per aktie före utspädning.
 5. Marknadsvärde vid årets slut plus finansiell nettoskuld och innehav utan bestämmande inflytande dividerat med rörelseresultat.
 6. Kontant utdelning dividerad med resultat per aktie före utspädning.
 7. Eget kapital för aktieägare i AB Volvo dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut.
 8. 5,00 kronor i ordinarie utdelning och 5,00 kronor i extra utdelning.
 9. Enligt styrelsens förslag. 6,00 kronor i ordinarie utdelning och 9,00 kronor i extra utdelning.

Övriga aktiedata

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Antal ägare vid årets slut 283.731 250,798 245,663 240,521 237,654 234,989 237,871 246,265 242,482 251,715 240,043
Antal utestående A-aktier vid årets slut, miljoner 448 456 457 459 472 485 492 499 526 643 657
Antal utestående B-aktier vid årets slut, miljoner 1.585 1,577 1,576 1,573 1,560 1,546 1,537 1,530 1,502 1,385 1,371
Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 2.033 2,033 2,032 2,032 2,031 2,030 2,028 2,028 2,028 2,027 2,027
Årlig omsättning A-aktier, Stockholm, miljoner 65,7 43.8 51.8 46.7 67.2 51.7 86.3 53.0 45.4 130.5 203.2
Årlig omsättning B-aktier, Stockholm, miljoner 1.407,6 1,146.1 1,293.8 1,341.3 1,667.9 2,052.1 2,068.7 1,878.5 2,081.2 2,944.1 2,272.4