Information om ägande

De största aktieägarna i AB Volvo är listade nedan. Tabellen uppdateras kvartalsvis. 

Du kan också hitta:

 • Aktiefördelning
 • Data per aktie
 • Övriga aktiedata

Statistik för Volvoaktien

Aktiefördelning, 31 December 2021

  Antal aktieägare Röstandel, % Kapitalandel, %*
1–1.000 aktier 317.861 2.9 3.2
1.001–10.000 aktier 51.615 6.0 7.0
10.001–100.000 aktier 4.165 3.4 5.0
100,001- 544 87.7 84.8
Totalt 362.144 100.0 100.0

Data per aktie (justerat för emissioner och split)1

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Resultat, kr1 16,09 16,12 9,50 17.64 12.25 10.08 6.47 7.42 1.03 1.77 5.44 8.75
Ordinarie utdelning, kr 7,008 6,508 6,00 0 5,00 4.25 3.25 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Extra utdelning, kr 7,008 16,009 9,00 0 5,00 0 0 0 0 0 0 0
Aktiekurs vid årets slut, (B-aktier), kr 188,48 209,65 193,80 156.90 115.95 152.70 106.40 79.10 84.70 84.45 88.80 75.30
Direktavkastning, (B-aktier), %2 7,4 10,7 7,7 0 8.6 2.8 3.1 3.8 3.5 3.6 3.4 4.0
Effektiv avkastning (B-aktier), %3 1 20 33 25 -21 48 39 -3 4 -2 22 -34
P/E-tal (kurs/resultat) (B-aktier)4 11,7 13,0 20,4 8.9 9.5 14.8 16.4 10.7 82.2 47.7 16.3 8.6
EBIT-multipel5 7,2 8,3 12,5 6.1 6.5 9.9 11.7 7.7 26.3 19.6 9.0 5.1
Utdelningsandel, %6 87 140 158 0 82 41 50 40 291 169 55 34
Eget kapital, kr7 80 69 72 68 61 52
47 41 39 38 43 42
Avkastning på eget kapital, % 20,7 23,4 13,8 27.0 21.3 20.5 14.9 18.4 2.8 5.0 12.9 23.1
 1. Resultat per aktie är beräknat som nettoresultat delat med genomsnittligt antal utestående aktier.
 2. Föreslagen utdelning i kronor per aktie dividerad med börskurs vid årets slut.
 3. Kursförändring under året plus under året föreslagen utdelning dividerad med börskurs vid årets ingång.
 4. Börskurs vid årets slut dividerad med resultat per aktie före utspädning.
 5. Marknadsvärde vid årets slut plus finansiell nettoskuld och innehav utan bestämmande inflytande dividerat med rörelseresultat.
 6. Kontant utdelning dividerad med resultat per aktie före utspädning.
 7. Eget kapital för aktieägare i AB Volvo dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut.
 8. Enligt styrelsens förslag till årsstämman 2023.
 9. Varav 9,50 kronor per aktie avseende utdelning av likviden från försäljningen avUD Trucks utbetalad i juli 2021 och 6,50 kronor per aktie föreslagen av styrelsen till årsstämman 2022.

Övriga aktiedata

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Antal ägare vid årets slut 374.185 362.144 283.731 250,798 245,663 240,521 237,654 234,989 237,871 246,265 242,482 251,715
Antal utestående A-aktier vid årets slut, miljoner 445 445 448 456 457 459 472 485 492 499 526 643
Antal utestående B-aktier vid årets slut, miljoner 1.588 1.588 1.585 1,577 1,576 1,573 1,560 1,546 1,537 1,530 1,502 1,385
Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 2.033 2.033 2.033 2,033 2,032 2,032 2,031 2,030 2,028 2,028 2,028 2,027
Årlig omsättning A-aktier, Stockholm, miljoner 41.1 88.1 65,7 43.8 51.8 46.7 67.2 51.7 86.3 53.0 45.4 130.5
Årlig omsättning B-aktier, Stockholm, miljoner 967,5 1.065,9 1.407,6 1,146.1 1,293.8 1,341.3 1,667.9 2,052.1 2,068.7 1,878.5 2,081.2 2,944.1