Integritet


Denna version publicerades och gäller fr.o.m. 13-05-2021
 

Volvokoncernen tar alla frågor om integritet på största allvar. Vi värdesätter det förtroende du ger oss genom att anförtro oss dina personuppgifter. Vi använder alltid dina personuppgifter på ett ärligt och förtroendefullt sätt.

 Vi kommer alltid att vara transparenta angående vilken information vi samlar in, hur vi använder informationen, vilka vi delar den med och vem du bör kontakta om du har några frågor.

Välj språk

Integritetsmeddelanden

Allmänna integritetvillkor för webbplatsen

Du kan använda alla Volvokoncernens webbplatser utan att du behöver avslöja din identitet. Vi samlar som standard in följande information när du besöker någon av våra webbplatser. Om du registrerar dig för någon av våra tjänster eller kontaktar oss via formulär visas detaljerad information om hur vi bearbetar dina data i samband med din registrering.

Identitet och kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och koncernens dataskyddsombud

AB Volvo (”VOLVO”) är ansvarigt för dina personuppgifter och behandlingen av personuppgifter som rör dig enligt tillämpliga dataskyddslagar och förordningar.

Kontakta Volvokoncernens dataskyddsombud via gpo.office@volvo.com om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Du kan även kontakta dataskyddsombudet via post eller telefon:

AB Volvo, att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sverige 

+46 (0)31 66 00 00 

Vilka kategorier av personuppgifter bearbetar VOLVO, för vilka ändamål och på vilken rättslig grund?

När du använder någon av VOLVOs webbplatser är din webbläsare konfigurerad för att automatiskt överföra följande data (”loggdata”) till vår webbserver. Dessa data lagras sedan i loggfiler.

 • Åtkomstdatum

  Åtkomsttid

  Den refererande webbplatsens URL

  Hämtad fil

  Överförd datavolym

  Webbläsare och version

  Operativsystem

  IP-adress

  Din Internetleverantörs domännamn

Den här informationen innehåller inga data som kan identifiera dig som person. Vi behöver den här informationen av tekniska orsaker för att kunna leverera det innehåll du begär på ett korrekt sätt, och insamlingen av den är en oundviklig följd av att använda webbplatser. Loggdata från våra webbplatser analyseras endast för statistiska ändamål för att kunna förbättra våra webbplatser och deras underliggande funktioner. Volvo behandlar dina personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse som tillämplig rättslig grund. VOLVOs berättigade intressen omfattar intresset att hantera koncernens webbplatser enligt god affärssed och att underhålla webbplatsernas tillgänglighet och funktion. 

Cookies
Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av webbplatsen i avsikt att anpassa webbplatsen till användarnas behov. Insamlingen av dessa användningsdata och skapandet av en användarprofil görs med hjälp av ett anonymiserat cookie-ID. Vi skapar och lagrar endast dessa användningsprofiler i anonymiserad form och kombinerar dem inte med ditt namn, din e-postadress eller någon annan information som kan avslöja din identitet.

Cookies kan inte användas för att köra program eller överföra virus till din dator. Informationen som lagras i cookies hjälper oss att förenkla navigeringen och underlätta en korrekt visning av våra webbplatser.

Varje webbplats har ett eget cookiemeddelande som beskriver den exakta användningen av cookies för webbplatsen. 

Vidarebefordran av data till tredje man.

VOLVO kan, om det är nödvändigt för att fullfölja behandlingen av personuppgifter eller om det krävs enligt tillämplig lag, även dela dina personuppgifter med andra bolag i Volvokoncernen, inklusive bolag utanför EU eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). VOLVO kan även, om det är nödvändigt för att fullfölja behandlingen av personuppgifter, dela dina personuppgifter med utomstående företag och leverantörer, inklusive företag och leverantörer utanför EU/EES.

Vi samarbetar med ett antal olika tjänstleverantörer för att leverera Volvokoncernens webbplatsutbud. VOLVO ser till att lämpliga säkerhetsåtgärder används för att ge dina personuppgifter ett fullgott skydd enligt tillämpliga lagar om dataskydd. .

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har inget inflytande över den efterlevnad eller brist på efterlevnad avseende dataskydd som operatörerna av dessa webbplatser iakttar.

Hur länge sparar VOLVO dina personuppgifter?

VOLVO lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in. 

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära att VOLVO tillhandahåller information om de personuppgifter som VOLVO har bearbetat och att få åtkomst till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter ändras eller att dina personuppgifter raderas. Du har dessutom rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att du begär att VOLVO begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Du har även rätt att motsätta dig behandling baserad på ett legitimt intresse eller behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig) om VOLVOs behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke eller uppfyllande av avtal och är automatiserad. 

Du har även rätt att framföra de klagomål du kan tänkas ha angående VOLVOs behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

 

Ladda ned

INTEGRITET Format PDF Size 105 KB