Stiftelsen Volvo Resultat

Volvokoncernens vinstdelning

Volvo Profit Sharing är Volvokoncernens globala vinstdelningssystem. Du som är anställd inom Volvokoncernen får ta del av eventuell vinst i form av Volvoaktier. Volvos vinstdelning har funnits i olika former sedan 1982 och fr o m 1 januari 2000 omfattas även medarbetare utanför Sverige. Systemet är en ensidig utfästelse från AB Volvo, alltså inte avtalat vid fackliga förhandlingar.

Volvos vinstdelning förvaltas av Stiftelsen Volvoresultat, vars styrelse utses av koncernnämnden. I styrelsen är en av sju ledamöter representant för företaget och de övriga representerar de fackliga organisationerna.

Läs mer om Volvokoncernens konkurrenskraftiga löner och landspecifika förmåner

Aktuellt

Det globala vinstdelningssystemet, Volvo Profit Sharing, avslutas och ersätts i Sverige från 2020 med en lokal vinstdelningsförmån. Denna omfattar anställda i Sverige, med undantag för anställda som har ett individuellt bonusprogram.

Vad händer med innestående andelar från det globala vinstdelningssystemet?
Innestående andelar för åren 2017- 2019 växlas ut till aktier enligt ordinarie tidplan.

Mer information om Volvo Profit Sharing hittar du här på hemsidan. Vid övriga frågor kontakta HR Service Center via hrsc.se@volvo.com eller 031-66 44 44.

Uppstart av ny årsfond och andelsstorlek

Från och med 2020 är Volvo Profit Sharing avslutat och ersatt med en lokal vinstdelningsförmån, Profit Sharing Sweden. Nedan kan du läsa om vad som gäller för de årsfonder som redan är startade.

På hösten året efter en ny årsfond startats upp, distribueras andelsbesked till den som är andelsberättigad. Dessa läggs upp i förmånsportalen My Benefits för alla som har tillgång till den och skickas per post till övriga andelsberättigade. I ett andelsbesked framgår aktiva men ej utskiftade vinstdelningsfonder samt information om när dessa skiftas ut.

Värdet på andelen i vinstandelsfonden beror på två faktorer:

Det totala bonusbeloppet
Antalet tilldelade andelar.

Av skattemässiga skäl är pengarna i en vinstandelsfond låsta i fyra år och förvaltas då av Stiftelsen Volvoresultat. Under denna period är pengarna placerade i aktier och andra värdepapper. Därefter delas/skiftas andelarna ut i form av Volvoaktier, så kallad Utskiftning av Volvo Profit Sharing.

Regler för andelsrätt

För att få ta del av en andel krävs att:

 • Du ska ha varit anställd i Volvokoncernen den 31/12 det år vinstdelningsfonden avser,
 • Du ska även ha varit anställd på dagen för den ordinarie bolagsstämman i Volvokoncernen året efter vinstdelningsfonden avser.
 • Din sammanlagda lön ska utgöra minst 3/4 förhöjt prisbasbelopp (fpbb).

Hur stor din andel blir grundas på din årslön. För att få en full andel, 1.0,  ska du ha tjänat 4,5 fpbb brutto, lönedelar där över kvalificerar ej. Minsta möjliga andel är 0.15 och då ska du ha tjänat minst 3/4 av ett fpbb. Byte mellan olika bolag inom koncernen påverkar inte din rätt till andel, alla dina anställningar läggs samman när andelarna ska beräknas.

Så får du din andel – Utskiftning 

När pengarna i en årsfond förvaltats i fyra år, skiftas andelarna ut i form av aktier, eller kontant för den som är utlandsboende eller pensionär och önskar detta. Detta kallas för utskiftning.

Valet för att få ut sin andel görs i förmånsportalen My Benefits och för den som inte har tillgång till denna görs valet via blankett som skickas till ens folkbokföringsadress.

Då andelen utskiftas i aktier innebär det att du måste öppna ett aktiekonto om du inte redan har ett sådant. Kontakta din bank om du inte har ett aktiekonto och be banken öppna ett Värdepapperskonto eller en aktiedepå.

Efter utskiftningen får du ett utskiftningsbesked spara det till dess du deklarerar en eventuell försäljning av aktierna.

Dokument

Mer information

FAQ – Svenska Format PDF Size 252 KB
FAQ – English Format PDF Size 263 KB

Kompletterande regler vid utskiftning

Ålderspensionär*
Den som ålderspensioneras kan i förtid begära utskiftning av sina innestående andelar.

Utbetalningar till ålderspensionärer är pausade under våren och kommer återupptas under september månad. Samtliga innestående vinstandelarna måste betalas ut samtidigt och kan enbart betalas ut kontant.

* Till ålderspensionär räknas den som fyllt 65 år eller den som fyllt 61 år och fått ett pensionsbeslut från Pensionsmyndigheten.Avgångspensionärer innefattas inte av möjligheten att begära utskiftning i förtid.

Dödsbon
För dödsbon gäller samma utskiftningsregler som för ålderspensionär. 

Innestående vinstandel

Om du missat att svara, eller skickat in felaktiga uppgifter vid utskiftningen, kommer din andel att förbli hos Stiftelsen som en skuld till dig. För att få ut din andel behöver du skicka in blanketten "Innestående vinstandel". Din innestående vinstandel kan endast betalas ut kontant och görs i början av varje månad, med uppehåll mellan mars och september. Observera att det tillkommer en administrativ avgift på 300 kr som dras av vid utbetalningen. Du kan skanna och mejla blanketten till: stiftelserna@volvo.com eller skicka den per post till: Stiftelsen Volvoresultat M2.7. 405 08 Göteborg.

Deklaration och beskattning

Din vinstandel är skattepliktig först efter utskiftningen och det utskiftade värdet ska deklareras som inkomst av tjänst. Utskiftningsdagen räknas som anskaffningsdag och det värde aktierna hade vid utskiftningstillfället räknas som deras anskaffningsvärde.

Normalt sker ett kontant avrundningsbelopp, då andelens värde sällan "går jämt upp" med aktievärdet. Detta belopp betalas in som preliminärskatt. Det täcker bara en liten del av den totala inkomstskatt som en utskiftad vinstandel ger upphov till, därför kan man behöva betala in extra till sitt skattekonto för att undvika restskatt. För de som får kontant utbetalning sätts 30 % av denna in som preliminärskatt. Om du säljer de aktier du erhållit i samband med utskiftning måste du beräkna en realisationsvinst/-förlust.

Deklarationsupplysning Format PDF Size 90 KB

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgift skickas automatiskt till Skatteverket i januari året efter utskiftningen. Kontrolluppgift till andelsägare läggs i förmånsportalen My Benefits och för den som inte har tillgång till denna skickas den per post till ens folkbokföringsadress.

Fondvärden och datum 

Innestående vinstandelsfonder. Värde per 2023-04-30

Årsfond               Värde                  Utskiftas år

2019                    14.783                2024

Dokument

Utskiftade vinstandelsfonder

Fondvärden och datum Format PDF Size 202 KB

Stiftelsen Volvoresultat

Styrelsen i Stiftelsen Volvoresultat har givit Volvo Stiftelseförvaltning i uppdrag att förvalta kapitalet i Stiftelsen Volvoresultats (SVR) Vinstdelningsfond. Kapitalet samförvaltas genom att de aktiva årsfonderna äger procentandelar av det totala kapitalet.

Denna instruktion är en precisering av styrelsens avsikter och ersätter samtliga tidigare fastställda instruktioner. Ramverket består av stiftelsens stadgar samt det placeringsreglemente som Koncernnämnden fastställt. Placeringshorisonten är relativt kort då respektive årsfond är aktiv endast fyra år. Dessutom kan SVR bli utan förvaltat kapital om Volvokoncernens resultat utvecklas så att nya fonder ej aktiveras.

Mål för förvaltningen 

Styrelsens mål för förvaltningen är att avkastningen, före förvaltningskostnader och skatt, ska överstiga det fastställda jämförelseindex som gäller för SVR. Detta skall uppnås med en så låg riskprofil som möjligt.

Jämförelseindex

Styrelsen fastställer följande index och allokering för placerade medel

 • Exklusive onoterade innehav:
 • 50 % AB Volvos börsvärde, placeringarna tillåts variera från indexvikten
  +/- 10 % enheter
 • 25 % SIX RX, svenska aktier inklusive utdelningar, placeringarna tillåts
  variera från indexvikten +/- 10+%-enheter
 • 10 % MSCI World (omräknat i sek) internationella aktier.

Räntebärande
Placering får göras i räntebärande instrument, högsta acceptabla kreditrisknivå är "rated" instrument med K1 eller säkrare, motsvarande risknivå gäller även för längre löptider. Placeringen skall även uppfylla kravet på god likviditet.
Undantag för likviditetsaspekten får göras för värdepapper med kort tid till förfall, max fyra månader återstående löptid, dock ej över utskiftningsperioder. 

Aktier
Placering får göras i noterade aktier och i derivat av dessa. Placeringarnas  storlek (gäller ej Volvo) får inte vara större än att man utan större marknadspåverkan kan avyttra värdepappret, dock ej heller överskrida 10 % av portföljvärdet.

Volvo
Total exponering i Volvo får ej överstiga 60% inklusive derivat, inte heller understiga 40 % inklusive derivat. Skulle gränsen 40-60 % över-/underskridas på grund av kursförändring skall styrelsen fatta beslut om lämpliga justeringsåtgärder.

Dokument

Mer information

FAQ – Svenska Format PDF Size 252 KB
FAQ – English Format PDF Size 263 KB