Vår uppförandekod och andra policies

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod definierar hur Volvokoncernen ska bedriva affärer: etiskt och på ett lagenligt sätt. Efterlevnad skapar förtroende hos våra kunder och i samhället och leder därmed till framgång för oss och våra kunder.

Vår uppförandekod Format PDF Size 1 MB

Andra policies

Kvalitetspolicy

Kvalitet är ett mått på hur våra prestationer uppfattas av kunderna. Volvokoncernen ska vara ledande inom kundnöjdhet och tillhandahålla banbrytande produkter, tjänster och lösningar för transport- och infrastruktursektorn.

Kvalitetspolicy Format PDF Size 105 KB

Säkerhetspolicy

Volvokoncernen har som mål att förse sina kunder med produkter som uppfyller de högsta säkerhetskraven.  

Säkerhetspolicy Format PDF Size 135 KB

Miljöpolicy

Volvokoncernen ska vara ledande bland världens främsta producenter av transportrelaterade produkter, maskiner och system vad gäller omsorg om miljön.

Miljöpolicy Format PDF Size 124 KB

Policy för hälsa och arbetsmiljö

Våra anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande är en prioritet.

Hållbara inköp

Hållbarhetskrav på våra leverantörer. Denna ersätter KEP5 och KEP6.  

Volvo Group Whistle

Anställda uppmuntras till att rapportera misstänkta överträdelser till sina chefer. Om det inte är tänkbart eller möjligt kan misstänkta överträdelser lyftas till Volvo Group Whistle. Repressalier mot en person som i god tro framför klagomål tolereras inte.

Länk till Volvo Group Whistle

Skattepolicy

Volvokoncernen ska följa skattelagar och regler i samtliga länder där den bedriver verksamhet.

Skattepolicy Format PDF Size 694 KB

Relevanta länkar