Volvo Technology AB bjuder in till kompletterande skriftligt samråd gällande ansökan om miljötillstånd för utvecklingsverksamheten i Lundby

Volvo Technology AB:s anläggning i Lundby, Göteborg

Information in English   

Volvo Group’s research and development company, Volvo Technology AB, intends to apply for a new environmental permit according to the Swedish Environmental Code for its operations in Lundby. Volvo Technology AB has during February/March of 2023 held a joint consultation regarding the planned operations. After the joint consultation, Volvo Technology AB has decided to also produce and store nitrogen gas. Volvo Technology AB hereby invites concerned authorities and the public to a complementary joint consultation where you may ask questions and give comments regarding Volvo Technology AB’s additional operations. 

Volvokoncernens utvecklingsbolag, Volvo Technology AB, har för avsikt att under 2023/2024 ansöka om nytt grundtillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ansökan avser tillstånd för fortsatt test- och utvecklingsverksamhet av dagens och framtidens motorer och övriga fordonskomponenter samt utökad framställning av vätgas.
 

Volvo Technology AB har under februari/mars 2023 genomfört ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Efter genomfört samråd har bolaget beslutat att framställa kvävgas för användning internt inom bolagets testverksamhet. Utöver framställning av kvävgas kommer bolaget även lagra begränsade mängder kvävgas. Framställningen och lagringen av kvävgas förväntas inte ge upphov till någon ytterligare omgivningspåverkan i verksamhetens närområde.
 

Mot bakgrund av detta genomför Volvo Technology AB nu ett kompletterande skriftligt samråd med berörda myndigheter och berörd allmänhet. Den tidigare planerade verksamheten som behandlats under det ordinarie samrådet har inte förändrats i något avseende varför detta kompletterande samråd avgränsas till att enbart avse den tillkommande framställningen av kvävgas. 

Volvo Technology AB har tagit fram ett kompletterande samrådsunderlag som beskriver omfattningen och utformningen av framställningen och lagringen av kvävgas samt de miljöeffekter verksamheten kan antas medföra. Det går bra att ställa frågor och lämna synpunkter inom ramen för samrådet senast den 8 november 2023. 

Samrådsunderlag – kompletterande samråd

Kontaktuppgifter:

Skriftliga synpunkter eller eventuella frågor lämnas senast den 8 november 2023 till:
E-post: samrad.lundby@volvo.com
Postadress: Volvo Technology AB | BF53750 | Gropegårdsgatan 10 | 405 08 Göteborg
Märk kuvert eller e-post med ”Samråd Lundby”
Frågor och kontakt:
samrad.lundby@volvo.com
+46 73 902 59 64

Samrådsunderlaget från det ordinarie samrådet finns att hämta från följande länk, 

Samrådsunderlag – ordinarie samråd