New pension agreements for senior Volvo executives in Sweden

As part of the review of pension agreements for senior executives within the Volvo Group, all of the executives who currently have defined-benefit pension agreements are being offered to switch to a defined-contribution agreement.
In the defined-contribution agreements, the pension earned will correspond to the sum of paid-in premiums and possible return, rather than the previous system whereby a specific percentage of pensionable income was guaranteed. Those who have now received a defined-contribution agreement include Leif Johansson, President of AB Volvo, whose right to retirement at of 55 years will simultaneously be replaced by a continuous employment contract subject to 12 months of termination notice from the company and six months from Leif Johansson.

The defined-benefit agreements that AB Volvo is now rearranging entail that pensions are earned successively up to the attained retirement age. Executives with 60-year agreements are entitled to retire and receive 70% of pensionable income up to age 65. Subsequently, they receive a lifetime pension, including general pension and individual occupational pension (ITP), of 50% annually. Other executives with salaries exceeding 30 income base amounts similarly are entitled to a total of 50% of the pensionable salary annually for life. Pensionable income consists of the employee's most recent annual salary plus Volvo's internal benefit value of company cars and the average variable salary during the most recent five calendar years.

No new 60-year agreements will be signed. Instead, the defined-benefit pension system has now been replaced by a defined-contribution system, with no definite retirement date. The premium amounts to 10% of pensionable income annually. The previous defined-benefit pension system carrying entitlement to pension benefits from age 65 has also been replaced by a defined-contribution system. The premium amounts to SEK 30,000 annually plus 20% of pensionable income exceeding 30 income base amounts. Renegotiation, on a voluntary basis, is currently in progress with those executives currently covered by defined-benefit solutions.

Leif Johansson's pension benefits have now also been renegotiated in a similar manner by AB Volvo's Board of Directors to the defined-contribution system. According to the previous agreement, the company and the CEO had a mutual opportunity to initiate retirement at age 55, with the right to receive a total of 70% of pensionable income up to age 65, followed by a lifelong pension corresponding to 50%. In the new agreement, this age limit has been removed and replaced by a continuous employment contract, subject to 12 months of termination notice from the company and six months from Leif Johansson. In future, Leif Johansson will receive a defined-contribution pension, which means that the pension will amount to the sum total of paid-in premiums plus a possible return, instead of the previously guaranteed percentage of his salary.

In conjunction with the transition to a defined-contribution pension plan for Leif Johansson, AB Volvo will pay in SEK 34 million to an insurance policy in January next year. At the same time, Volvo will transfer to this insurance policy the SEK 74 million already reserved in the defined-benefit system.

A revision has also been conducted of the rules applying to severance pay for senior executives. Previously under these rules, employees were entitled to 12 or 24 months severance pay, depending on age, if their employment was terminated by the company. For agreements concluded after spring 1993, 75% of income from new employment is deducted from the severance pay if the former employee starts new employment. For agreements concluded after spring 2004, all income from new employment is deducted from the severance pay. In addition, for such agreements the age limit connected to employment termination has now been removed and, with few exceptions for agreements concluded thereafter, the period of severance pay is now 12 months.

December 9, 2004

For further information, please contact  Mårten Wikforss; tel: +46-31-66 11 27 or +46-705-59 11 49
........................................................................................................................
Nya pensionsavtal för ledande Volvochefer i Sverige

Som ett led i översynen av pensionsavtalen för ledande befattningshavare inom Volvokoncernen, erbjuds samtliga chefer som idag har ett förmånsbaserat pensionsavtal att gå över till ett premiebaserat.

I de premiebaserade avtalen blir pensionen summan av inbetalda premier och eventuell avkastning istället för, som tidigare, en garanterad procentsats av den pensionsmedförande lönen. Till dem som nu fått premiebaserat pensionsavtal hör AB Volvos vd Leif Johansson vars rätt till pension från 55 års ålder samtidigt ersatts av ett löpande anställningsavtal med 12 månaders uppsägningstid från företagets sida och 6 månaders från Leif Johanssons sida.

De förmånsbaserade avtal som AB Volvo nu lägger om, innebär att pensionen successivt tjänas in fram till uppnådd pensionsålder. Befattningshavare med 60-årsavtal har rätt att gå i pension med totalt 70 % av den pensionsmedförande lönen fram till 65 års ålder. Därefter erhålls totalt 50 %, inklusive allmän pension och ITP, livslångt. Övriga befattningshavare med lön över 30 inkomstbasbelopp har likaledes rätt till totalt 50 % av den pensionsmedförande lönen livslångt från 65 års ålder. Den pensionsmedförande lönen utgörs av den anställdes kontanta årslön plus Volvos interna förmånsvärde för tjänstebil och den genomsnittliga rörliga lönen under de senaste fem kalenderåren.

Några nya 60-årsavtal skrivs inte längre utan den förmånsbaserade pensionsplanen har ersatts av en premiebestämd pensionsplan, utan bestämd tidpunkt för pensionering. Premien utgör 10 % av den pensionsmedförande lönen per år. Även tidigare förmånsbestämda plan med pensionsförmåner från 65 års ålder, har ersatts av en premiebestämd plan. Den årliga premien utgör 30 000 kr plus 20 % av den pensionsmedförande lönen över 30 inkomstbasbelopp. Omförhandling, på frivillig basis, pågår med dem som ingår i de förmånsbestämda lösningarna.

Även Leif Johanssons pensionsförmåner har av AB Volvos styrelse nu på samma sätt omförhandlats till premiebaserade. Enligt det tidigare avtalet fanns en ömsesidig möjlighet till pensionering vid 55 års ålder och med rätt till totalt 70 % av den pensionsmedförande lönen fram till 65 års ålder och därefter totalt 50 % livslångt. Denna åldersgräns har i det nya avtalet tagits bort och ersatts av ett löpande anställningsavtal med 12 månaders uppsägningstid från företagets sida och 6 månaders från Leif Johanssons sida. Att Leif Johansson fortsättningsvis erhåller premiebaserad pension, innebär att pensionen blir summan av inbetalda premier plus eventuell avkastning i stället för en, som tidigare, garanterad del av lönen.

I samband med övergången till en premiebaserad pensionsplan för Leif Johansson, kommer AB Volvo i januari nästa år att betala in 34 MSEK till en försäkring. Volvo kommer samtidigt också att till försäkringen föra över de 74 MSEK som sedan tidigare satts av i det förmånsbaserade systemet.

En justering har även gjorts av de regler som gäller för avgångsvederlag för ledande befattningshavare i Volvokoncernen. Reglerna har tidigare inneburit att den anställde vid uppsägning från företagets sida, beroende på ålder vid uppsägningen, har rätt till 12 eller 24 månaders vederlag. För avtal ingångna efter våren 1993 avräknas från avgångsvederlaget, om den anställde påbörjar annat arbete, 75 % av inkomsten från det nya arbetet. För avtal ingångna efter våren 2004 avräknas hela inkomsten från det nya arbetet från avgångsvederlaget. För sådana avtal har åldersgränsen vid uppsägningen tagits bort och med få undantag är avgångsvederlaget för avtal ingångna därefter 12 månader.
 
2004-12-09

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49