Volvo rewards ideas to make cities people-friendlier environments

For the first time in history, in 2004 the 3.2 billion people living in cities around the globe will outnumber those living rurally. But the growing environmental problems of overcrowding, from air pollution to transportation, are solvable say four of the world's top urbanization experts jointly awarded the 2004 Volvo Environment Prize.
It does not take rocket science to realize the urgent need to rapidly tackle society's growing urban `ecological footprint' of waste, pollution and congestion. Although the world's population has quadrupled since 1900, the number of people living in cities has jumped a massive fourteen times - from 225 million to 3.2 billion! From just eight cities in the world with populations over five million in 1950, the number has grown to over 41 today and may reach a predicted 59 such cities by 2015, most in the developing countries.

Far from being livable, people-friendly environments, the reality for most frazzled urbanites is characterized by inadequate transportation, water supply and sanitation, serving as powerful generators of social, economic and environmental problems. Of city-dwellers, according to the United Nations, one billion live in urban slums - a figure that unchecked within 30 years could encompass one in every three people on earth.

Problems solvable
The 2004 Volvo Environment Prize recipients are unanimous in their belief that many of the problems caused by mass urbanization are solvable - even if there is no democratic way to halt or slow the inexorable move into cities.

Offering trailblazing research and ideas, the prize winners stress the absolute need for close cooperation and partnerships between authorities, governments and industry in order to overcome seemingly insurmountable problems to shift towards a more sustainable urbanized future. Tangible solutions encompass good urban planning that is holistic in approach encompassing scientific, technical, existing infrastructure, economic, social, and political factors as well more accountable, competent and democratic city authorities.

Leading role for transportation industry
Road, rail and air transportation is generally perceived by the winners of the Volvo Environment Prize as a critical enabler of economic activity as well as being beneficial to social interaction, apart from the environmental issues.

"The transportation industry contributes to global environmental problems, but also offers some of the solutions: Growing globalization and urbanization both bring the need for increased transport. Our challenge is to develop solutions that meet the needs of the future with as little impact on the environment as possible", says Leif Johannsson President of AB Volvo and CEO of the Volvo Group.

The President and CEO of the Volvo Car Corporation, Hans-Olov Olsson, has a practical response to questions on the key role of car manufacturers in reconciling the issue of unrestricted mobility with that of energy scarcity, air quality and congestion. "Our job as an industry and individual car makers is to deliver an integrated roadmap for the future encompassing cleaner fuels, advanced vehicle technologies and designs, and support for infrastructural and institutional change," he says.

The winners of the 2004 Volvo Environment Prize are top urbanization specialists Dr David Satterthwaite of the UK, Brazilian Jaime Lerner and the US-based husband and wife team of Dr Mario and Dr Luisa Molina. The SEK 1.5 milllion prize was created in 1989 to underline Volvo's commitment to the environment and sustainable development.

To learn more about Volvo's environmental prize and the laureates, visit our website at www.environment-prize.com .

November 11, 2004

For further information, please contact:

AB Volvo: Malin Ripa, +46 31-66 11 61
Volvo Car Corporation: Christer Gustafsson, +46-31-596525

...................................................................................................................

Volvo belönar idéer som gör städerna till människovänligare miljöer

År 2004 kommer för första gången i världshistorien de 3,2 miljarder människor som lever i städer världen runt att vara fler än dem som lever på landsbygden. Men de växande problemen i samband med överbefolkningen, med allt från luftföroreningar till transportproblem, går att lösa. Detta säger fyra av världens främsta experter på urbanisering, som får dela på Volvos Miljöpris för 2004.

Man behöver inte vara en Einstein för att inse behovet av att snabbt ta itu med samhällets allt tydligare urbana ”ekologiska fotspår” i form av avfall, föroreningar och trängsel. Jordens befolkning har visserligen fyrdubblats sedan 1900, men befolkningen som bor i städerna har ökat hela 14 gånger – från 225 miljoner till 3,2 miljarder! År 1950 fanns det endast åtta städer med en befolkning på över fem miljoner. I dag har antalet stigit till över 41 och det beräknas kunna uppgå till 59 år 2015. De flesta av dessa kommer att finnas i utvecklingsländerna.

De flesta av jordens städer är långt ifrån några bekväma, människovänliga miljöer. I stället präglas dessa nedslitna tätorter av otillräckliga transportsystem, dålig vattenförsörjning och sanitära brister. De fungerar dessutom som kraftfulla katalysatorer för sociala, ekonomiska och ekologiska problem. Av stadsborna lever enligt FN en miljard i slumkvarter – en siffra som kan komma att omfatta var tredje människa på jorden inom 30 år, om inget görs.

Lösbara problem
Vinnarna av Volvos Miljöpris 2004 är överens om att många av de problem som orsakas av massurbaniseringen kan lösas – även om det inte finns några demokratiska sätt att stoppa eller bromsa det obevekliga tillflödet av människor mot städerna.

Prisvinnarna har genom sina banbrytande forskningsresultat och idéer lyckats visa det absoluta behovet av nära samarbete och partnerskap mellan myndigheter, regeringar och industri, om man skall kunna klara de till synes olösliga problemen och lägga om kursen mot en hållbar framtid i städerna. De konkreta lösningarna omfattar en god stadsplanering som bygger på en helhetssyn och som omfattar vetenskapliga, tekniska, infrastrukturella, ekonomiska, sociala och politiska faktorer, förutom lokala myndigheter med tydligare ansvar, mer behörighet

För mer information, kontakta:

AB Volvo: Malin Ripa, 031-66 11 61
Volvo Personvagnar: Christer Gustafsson, 031-596525
och som dessutom är mer demokratiska.

Transportindustrin spelar en ledande roll
Utan att bortse från miljöproblemen betraktar vinnarna av Volvos Miljöpris väg-, järnvägs- och lufttransporter som viktiga tillgångar när det gäller ekonomisk verksamhet, förutom att de främjar social samvaro.

"Transportindustrin bidrar visserligen till de globala miljöproblemen, men erbjuder också några av lösningarna: såväl globaliseringen som urbaniseringen medför ett behov av ökade transporter. Vår utmaning är att utveckla lösningar som uppfyller morgondagens behov med minsta möjliga påverkan på miljön”, säger Leif Johansson, vd för AB Volvo och Volvokoncernen.

Volvo Personvagnars vd Hans-Olov Olsson, ger ett praktiskt svar på frågorna om biltillverkarnas avgörande betydelse när det gäller att förena en obegränsad rörlighet med en begränsad tillgång på energiråvara, frisk luft och framkomlighet. ”Vårt jobb i branschen som helhet och som enskilda biltillverkare är att leverera en integrerad vägkarta inför framtiden, en vägkarta som omfattar renare bränslen, avancerad fordonsteknik och avancerade konstruktionslösningar, samt stöd till infrastruktursatsningar och institutionella förändringar”, framhöll han.

Vinnarna av Volvos Miljöpris 2004 är de framstående urbaniseringsexperterna dr. David Satterthwaite från Storbritannien, Jaime Lerner från Brasilien och äkta makarna dr. Mario och dr. Luisa Molina från USA. Priset på 1,5 miljoner kronor instiftades 1989 för att understryka Volvos engagemang när det gäller miljöfrågor och hållbar utveckling.

Besök vår webbplats om du vill lära dig mer om Volvos Miljöpris och om vinnarna: www.environment-prize.com .

11 November, 2004