Volvo takes over Prévost and Nova Bus

As part of the restructuring of the bus manufacturer Henlys Group plc, Volvo Group has reached an agreement to acquire the remaining 50% of the North American bus manufacturer Prévost Car Inc., containing the Prévost and Nova brands. The purchase price is USD 83 M including two loans made available to Prévost Car Inc. by Henlys. According to the agreement Prévost Car Inc. will become a wholly owned subsidiary of Volvo Bus Corporation. The agreement also involves Volvo converting part of the convertible debenture loan of USD 240 M issued to Henlys into shares in a newly established US based company containing the US school bus manufacturer, Blue Bird. The conversion will result in a write-down requirement of approximately USD 170 M.
For some time Volvo has participated in discussions with Henlys and a bank consortium about various possibilities to restructure the Henlys Group, which has faced very significant financial difficulties. The aim has been to secure the highest value possible for the various creditors. In 1999, Volvo issued a convertible debenture loan to Henlys totaling USD 240 M. Combined with accrued interest of USD 15 M, the claim that Volvo had against Henlys totalled approximately USD 255 M. Volvo's assessment is that the restructuring protects the interests of Volvo and its shareholders' in the best possible manner. In accordance with the agreement reached between Volvo and Henlys' creditors, Volvo has not committed to contribute any additional financial resources to the restructured company.

The purchase price for Prévost Car Inc., and the two loans made available by Henlys to the company of approximately USD 40 M, is in total USD 83 M. Prevost Car Inc., a former 50/50 joint venture between Volvo and Henlys, has a good profitability record and the take-over is strategically attractive since there are future possibilities for additional synergies with Volvo's other bus operation. Prévost manufactures coaches and bus shells for luxury mobile homes. Nova Bus manufactures city buses mainly for the Canadian market.

In addition to its 50 % holding in Prévost Car Inc., Henlys also owned the American school bus manufacturer Blue Bird, which has been acquired by the newly formed US based company. Blue Bird is the market leader in the American school bus market but has reported losses for the last two years.

Under the terms of the restructuring agreement Volvo, the bank consortium and a UK pension fund, have each converted parts of their claims against Henlys to common and preferred shares in the new company. After conversion, Volvo and the bank consortium each received 42.5% of the common shares and the pension fund 5 %. The management of Blue Bird received the remaining 10%. The conversion results in a write-down requirement of approximately USD 170 M for AB Volvo. Following the restructuring the intention is to liquidate Henlys.

Prévost Car Inc. with its two brands Prévost and Nova will become part of the business area Volvo Bus Corporation. In order to enhance the value of Blue Bird, the Volvo Group will have representation on the board of Blue Bird and its new holding company and the ability to assist in the future development of the company.

October 18, 2004

For further information, please contact:

Media Relations  
Mårten Wikforss    
+46 31-66 11 27 or 705-59 11 49 

 Investor Relations
Fredrik Brunell
+46 31 31-66 11 91 or 705-59 10 91

-----------------------------------------------------------------------------------------

Volvo tar över Prévost och Nova Bus

Som ett led i rekonstruktionen av busstillverkaren Henlys Group plc, har Volvo träffat en överenskommelse om att köpa resterande 50 % av den nordamerikanska busstillverkaren Prévost Car Inc. som tillverkar bussar av märkena Prévost och Nova. Köpeskillingen är 83 miljoner USD och inkluderar övertagandet av två efterställda lån. Enligt överenskommelsen kommer Prévost Car Inc. att bli ett helägt dotterbolag till Volvo Bussar. Överenskommelsen innebär också att Volvo konverterar det förlagslån på 240 MUSD som utfärdats till Henlys, till aktier i ett nytt USA-baserat bolag. Det nybildade bolaget har tagit över 100 procent av den amerikanska skolbusstillverkaren Blue Bird. Konverteringen medför ett nedskrivningsbehov för AB Volvo på omkring 170 MUSD.


Volvo har under en tid deltagit i diskussioner med Henlys och ett bankkonsortium, om olika möjligheter att rekonstruera Henlys Group som råkat i mycket stora finansiella svårigheter. Målet har varit att säkra så stora värden som möjligt för de olika fordringsägarna. 1999 utfärdade Volvo ett konvertibelt förlagslån på sammanlagt 240 MUSD till Henlys och tillsammans med en upplupen ränta på 15 MUSD, uppgår den fordran som Volvo har på Henlys till sammanlagt 255 MUSD. Volvos bedömning är att rekonstruktionen på bästa möjliga sätt tillvaratar Volvos och dess aktieägares intressen. Volvo har enligt överenskommelsen inte förbundit sig att tillföra det rekonstruerade bolaget ytterligare finansiella resurser.

Köpeskillingen för Prévost samt två efterställda lån på sammanlagt cirka 40 MUSD vilka Henlys beviljat Prévost Car Inc., uppgår totalt till 83 MUSD. Prévost Car Inc. var före rekonstruktionen ett joint venture som ägdes till lika delar av Volvo och Henlys. Bolaget har god lönsamhet och övertagandet är strategiskt intressant eftersom det finns framtida möjligheter till ytterligare synergier med Volvos övriga bussverksamhet. Prévost och Nova Bus har verksamheter i Kanada och tillverkar lyxiga specialbussar och stadsbussar för den nordamerikanska marknaden.

Förutom Prévost och Nova ägde Henlys också den amerikanska skolbusstillverkaren Blue Bird som nu har tagits över av det nya, USA-baserade bolaget. Blue Bird är marknadsledande inom skolbussar på den nordamerikanska marknaden men har gått med förlust de senaste två åren.  

Enligt överenskommelsen har Volvo, bankkonsortiet och en engelsk pensionsfond konverterat delar av sina fordringar till ordinarie aktier och preferensaktier i det nya USA-baserade bolaget. Efter konverteringen har Volvo och bankkonsortiet fått 42,5 procent vardera av de ordinarie aktierna och pensionsfonden 5 procent. Ledningen för Blue Bird har fått de resterande 10 procenten. Konverteringen medför ett nedskrivningsbehov på omkring 170 MUSD för AB Volvo. Efter rekonstruktionen kommer Henlys att avvecklas.

Prévost Car Inc. med de två varumärkena Prévost och Nova kommer att bli en del av affärsområdet Volvo Bussar. I sin strävan att öka värdet på Blue Bird kommer Volvokoncernen att utse representanter till bolagets och dess moderbolags styrelse och ha möjlighet att delta i den framtida utvecklingen av bolaget. 

2004-10-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations  
Mårten Wikforss    
031-66 11 27 alt 0705-59 11 49 

 Investor Relations
Fredrik Brunell
031-66 11 91 alt 0705-59 10 91