AB Volvo and Renault sign settlement agreement

AB Volvo and Renault have signed a settlement agreement regarding the disagreement the companies have had since 2001 pertaining to Volvo's acquisition of Renault VI/Mack. According to this settlement, Renault will transfer EUR 108 M to AB Volvo.
According to the acquisition agreement in 2000, AB Volvo received 100 percent of the shares in Renault's truck subsidiaries, Renault V.I./Mack in exchange for 15 percent of the shares in AB Volvo, a transaction which has proved beneficial for both companies. Since then, AB Volvo and Renault have had ongoing discussions regarding the value of certain of the acquired assets and liabilities of Renault V.I./Mack and certain warranty claims.

In accordance with the settlement agreement now signed by both companies, Renault will transfer EUR 108 M to AB Volvo. This settlement ends the disagreement Renault and AB Volvo had in relation with the acquisition of Renault V.I./Mack.
The received payment will be reported as a reduction of the goodwill amount pertaining to the acquisition of Renault V.I. The reduction will have a positive effect on earnings of approximately EUR 20 M for the fourth quarter of 2004.

October 27, 2004

For further information, please contact Mårten Wikforss, +46 31 66 11 27 or +46 705 59 11 49

-----------------------------------------------------------------------------

AB Volvo och Renault SA undertecknar förlikningsavtal

AB Volvo och Renault SA har undertecknat ett förlikningsavtal avseende den tvist som bolagen haft sedan 2001 rörande Volvos förvärv av Renault V.I. Förlikningen innebär att Renault SA betalar 108 M Euro till AB Volvo.

Enligt förvärvsavtalet från 2000 erhöll AB Volvo 100 procent av aktierna i Renaults
lastbilsverksamhet, Renault V.I./Mack, i utbyte mot 15 procent av aktierna i AB Volvo. AB Volvo och Renault SA har sedan dess haft en fortlöpande diskussion rörande värdet på vissa av de förvärvade tillgångarna och skulderna i Renault V.I. samt vissa garantikrav.

Enligt det avtal som nu undertecknats av de båda bolagen kommer Renault SA att betala 108 M Euro till AB Volvo. I och med uppgörelsen föreligger det inte längre någon tvist mellan AB Volvo och Renault SA med anledning av förvärvet av Renault V.I. Den erhållna likviden kommer att redovisas som en minskning av goodwill hänförlig till förvärvet av Renault V.I. Som en följd av detta kommer AB Volvo att få en positiv resultatpåverkan uppgående till cirka 20 M Euro under det fjärde kvartalet i år. 

2004-10-27

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49